2 Corinthiens 3:6
אשר הכשיר אתנו למשרתי ברית חדשה לא של האותיות אלא של הרוח כי האות ימית והרוח יחיה׃
2 Corinthiens 3:9
כי אם השרות אשר לחיב כבוד הוא כמה יעדף בכבוד השרות אשר לזכות׃
Romains 7:10
ואני מתי והמצוה אשר נתנה לחיים היא נמצאה לי למות׃
2 Corinthiens 3:3
כי בידוע שאתם אגרת המשיח ערוכה על ידי שרותנו כתובה לא בדיו כי אם ברוח אלהים חיים ולא על לוחות אבן כי אם על לוחות בשר הלב׃
Exode 24:12
ויאמר יהוה אל משה עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם׃
Exode 31:18
ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים׃
Exode 32:15
ויפן וירד משה מן ההר ושני לחת העדת בידו לחת כתבים משני עבריהם מזה ומזה הם כתבים׃
Exode 32:16
והלחת מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלחת׃
Exode 32:19
ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחלת ויחר אף משה וישלך מידו את הלחת וישבר אתם תחת ההר׃
Exode 34:1
ויאמר יהוה אל משה פסל לך שני לחת אבנים כראשנים וכתבתי על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים אשר שברת׃
Exode 34:28
ויהי שם עם יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים׃
Deutéronome 4:13
ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על שני לחות אבנים׃
Deutéronome 5:22
את הדברים האלה דבר יהוה אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לחת אבנים ויתנם אלי׃
Deutéronome 9:9-11
9
בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנים לוחת הברית אשר כרת יהוה עמכם ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי׃
10
ויתן יהוה אלי את שני לוחת האבנים כתבים באצבע אלהים ועליהם ככל הדברים אשר דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל׃
11
ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן יהוה אלי את שני לחת האבנים לחות הברית׃
Deutéronome 9:15-11
Deutéronome 10:1-4
1
בעת ההוא אמר יהוה אלי פסל לך שני לוחת אבנים כראשנים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ׃
2
ואכתב על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים אשר שברת ושמתם בארון׃
3
ואעש ארון עצי שטים ואפסל שני לחת אבנים כראשנים ואעל ההרה ושני הלחת בידי׃
4
ויכתב על הלחת כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם יהוה אלי׃
Hébreux 9:4
אשר לו מזבח הזהב לקטרת וארון הברית מצפה זהב כלו ובו צנצנת זהב אשר המן בתוכו ומטה אהרן אשר פרח ולוחות הברית׃
Deutéronome 4:8
ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקם ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפניכם היום׃
Néhémie 9:13
ועל הר סיני ירדת ודבר עמהם משמים ותתן להם משפטים ישרים ותורות אמת חקים ומצות טובים׃
Psaumes 19:7
תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי׃
Psaumes 19:8
פקודי יהוה ישרים משמחי לב מצות יהוה ברה מאירת עינים׃
Psaumes 119:97
מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי׃
Psaumes 119:127
על כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז׃
Psaumes 119:128
על כן כל פקודי כל ישרתי כל ארח שקר שנאתי׃
Psaumes 119:174
תאבתי לישועתך יהוה ותורתך שעשעי׃
Romains 7:12-14
12
ובכן התורה היא קדושה והמצוה קדושה וישרה וטובה׃
13
הכי הטובה היתה לי למות חלילה אלא החטא למען יראה כי חטא הוא הביא לי על ידי הטובה את המות למען אשר יהיה החטא לחטאה יתרה על ידי המצוה׃
14
כי ידעים אנחנו שהתורה היא רוחנית ואני של בשר ונמכר תחת יד החטא׃
Romains 7:22-14
Génèse 3:21
ויעש יהוה אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם׃
Exode 34:29-35
29
ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת ביד משה ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו׃
30
וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו׃
31
ויקרא אלהם משה וישבו אליו אהרן וכל הנשאים בעדה וידבר משה אלהם׃
32
ואחרי כן נגשו כל בני ישראל ויצום את כל אשר דבר יהוה אתו בהר סיני׃
33
ויכל משה מדבר אתם ויתן על פניו מסוה׃
34
ובבא משה לפני יהוה לדבר אתו יסיר את המסוה עד צאתו ויצא ודבר אל בני ישראל את אשר יצוה׃
35
וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני משה והשיב משה את המסוה על פניו עד באו לדבר אתו׃
Luc 9:29-31
29
ויהי בהתפללו נשתנה מראה פניו ולבושו הלבין והבריק׃
30
והנה שני אנשים מדברים אתו והמה משה ואליהו׃
31
אשר נראו בכבוד והגידו את אחריתו אשר ימלאנה בירושלים׃
Actes 6:15
ויסתכלו בו כל הישבים בסנהדרין ויראו את פניו כפני מלאך אלהים׃
2 Corinthiens 3:10
כי אף הנכבד איננו נחשב לכבוד לעמת הכבוד הנעלה הזה׃
2 Corinthiens 3:11
כי אם הדבר העמד להבטל יש לו כבוד הדבר הקים על אחת כמה וכמה׃
2 Corinthiens 3:14
אבל נטמטמו דעותיהם כי עד היום הזה בקראם הברית הישנה נשאר ולא גלה המסוה ההוא אשר לא יוסר כי אם במשיח׃
Romains 10:4
כי המשיח סוף התורה לצדקה לכל המאמין בו׃
1 Corinthiens 13:10
וכבוא התמים אז עבור תעבר הקצת׃