Galates 6:1
אחי גם כי יתפש איש מכם בעברה אתם אנשי הרוח תקימהו ברוח ענוה והשמר לנפשך פן תבא לידי נסיון גם אתה׃
Galates 6:2
שאו איש את משא רעהו בזאת תמלאו את תורת המשיח׃
Ephésiens 4:32
והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסלחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלהים במשיח׃
Colossiens 3:13
ותשאו איש את רעהו ותסלחו בהיות לכם ריב איש עם אחיו כאשר המשיח סלח לכם כן תסלחו גם אתם׃
2 Thessaloniciens 3:6
והננו מצוים אתכם אחים בשם אדנינו ישוע המשיח אשר תבדלו מכל אח מעקש דרכיו ואיננו מתהלך על פי הקבלה אשר קבל מאתנו׃
2 Thessaloniciens 3:14
ואם לא ישמע איש אל דברנו באגרת הזאת אתו תרשמו לכם ואל תתערבו עמו למען יבוש׃
2 Thessaloniciens 3:15
אך לא כאיב תחשבהו כי אם תוכיחהו כאח׃
Hébreux 12:12-15
12
על כן חזקו ידים רפות וברכים כשלות׃
13
ומעגל רגליכם פלסו למען לא תטה הצלעה מן הדרך כי אם תרפא׃
14
רדפו את השלום עם כל אדם ואת הקדשה אשר בלעדיה לא יראה איש את האדון׃
15
והזהרו פן יש בכם איש מתאחר מחסד אלהים פן יוגיעכם שרש פרה לענה ויטמאו בו רבים׃
2 Corinthiens 5:4
כי גם עתה באהלנו זה נאנח מפני הכבד ולא חפצנו להתפשט כי אם להתעטף למען יבלע המות על ידי החיים׃
2 Samuel 20:19
אנכי שלמי אמוני ישראל אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל למה תבלע נחלת יהוה׃
2 Samuel 20:20
ויען יואב ויאמר חלילה חלילה לי אם אבלע ואם אשחית׃
Psaumes 21:9
תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש׃
Psaumes 56:1
למנצח על יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת חנני אלהים כי שאפני אנוש כל היום לחם ילחצני׃
Psaumes 56:2
שאפו שוררי כל היום כי רבים לחמים לי מרום׃
Psaumes 57:3
ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו׃
Psaumes 124:3
אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו׃
Proverbes 1:12
נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור׃
Esaïe 28:7
וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו כהן ונביא שגו בשכר נבלעו מן היין תעו מן השכר שגו בראה פקו פליליה׃
1 Corinthiens 15:54
וכשילבש מה שעתה לכליון אל כליון ומה שעתה למות ילבש אל מות אז יהיה דבר הכתוב בלע המות לנצח׃
2 Corinthiens 7:10
כי העצבת שהיא כרצון אלהים תפעל תשובה לישועה אשר איש לא יתחרט עליה אבל עצבת העולם פעלת את המות׃
Proverbes 17:22
לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם׃
Philippiens 2:27
אמנם חלה חלה וגם נטה למות אבל האלהים רחם עליו ולא עליו בלבד כי גם עלי רחם שלא יבוא עלי יגון על יגון׃
1 Thessaloniciens 4:13
ועל דבר הישנים אחי לא נכחד מכם דבר למען לא תעצבו כאחרים אשר אין להם תקוה׃