Lévitique 19:17
לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא׃
Lévitique 19:18
לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃
Psaumes 119:136
פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך׃
Proverbes 27:5
טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת׃
Proverbes 27:6
נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא׃
Jérémie 13:15-17
15
שמעו והאזינו אל תגבהו כי יהוה דבר׃
16
תנו ליהוה אלהיכם כבוד בטרם יחשך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף וקויתם לאור ושמה לצלמות ישית לערפל׃
17
ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר יהוה׃
Luc 19:41-44
41
ויהי כאשר קרב וירא את העיר ויבך עליה לאמר׃
42
לו ידעת אף את בעוד יומך הזה את דבר שלומך ועתה נעלם מעיניך׃
43
כי ימים באים עליך ושפכו איביך סוללה סביביך והקיפוך וצרו עליך מכל עבריך׃
44
וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך׃
Romains 9:2
כי גדול עצבוני ואין קץ לדאבון לבי׃
Romains 9:3
כי מי יתן היתי אני מחרם מן המשיח בעד אחי שארי ובשרי׃
Philippiens 3:18
כי רבים המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם׃
2 Corinthiens 7:8
כי גם אם העצבתי אתכם באגרת אינני מתחרט גם כי התחרטתי לפני מזה בראותי כי האגרת ההיא העציבה אתכם ואף אם לשעה׃
2 Corinthiens 7:9
עתה אני שמח לא על אשר נעצבתם כי אם על אשר נעצבתם לתשובה כי נעצבתם כרצון אלהים למען לא תשאו נזק במאומה על ידנו׃
2 Corinthiens 7:12
לכן גם אם כתבתי לכם לא כתבתי בעבור העלב ולא בעבור הנעלב רק למען תגלה בכם זריזותנו בעדכם לפני האלהים׃
2 Corinthiens 12:15
אבל אני בכל חפץ לבבי אפזר וגם אפזר בעד נפשותיכם אף אם תחת אהבתי לכם היתרה אתם תמעיטו את אהבתכם אלי׃
2 Corinthiens 11:2
כי מקנא אני לכם קנאת אלהים כי ארשתי אתכם לאיש אחד להעמיד אתכם בתולה טהורה לפני המשיח׃