2 Corinthiens 10:8-10
8
וגם כי אתהלל יותר מעט על דבר הרשות אשר נתן לנו האדון לבנותכם ולא לשחתכם לא אבוש׃
9
למען לא אראה כמאים אתכם על ידי האגרות׃
10
כאמרם הן האגרות קשות הנה וחזקות אבל הגוף בהיותו לנגדנו חלוש הוא וניבו נבזה׃
2 Corinthiens 2:10
ואיש אשר תסלחו לו אסלח לו גם אני כי גם אנכי אם סלחתי דבר סלחתי לו למענכם בפני המשיח׃
Matthieu 10:20
כי לא אתם הם המדברים כי רוח אביכם הוא המדבר בפיכם׃
Matthieu 18:18-20
18
אמן אמר אני לכם כל אשר תאסרו על הארץ אסור יהיה בשמים וכל אשר תתירו על הארץ מתר יהיה בשמים׃
19
ועוד אמר אני לכם שנים מכם כי יועצו יחדו בארץ על כל דבר אשר ישאלו היה יהיה להם מאת אבי שבשמים׃
20
כי בכל מקום אשר שנים או שלשה נאספו בשמי שם אני בתוכם׃
Luc 21:15
כי אנכי נתן לכם פה וחכמה אשר לא יוכלו לעמד לפניה ולדבר נגדה כל מתקוממיכם׃
1 Corinthiens 5:4
בשם אדנינו ישוע המשיח בהקהלתכם יחד ורוחי אתכם עם גבורת אדנינו ישוע המשיח׃
1 Corinthiens 5:5
למסר את האיש ההוא לשטן לאבדן הבשר למען יושע הרוח ביום האדון ישוע׃
2 Corinthiens 2:6
ודי לאיש כמהו התוכחה ההיא אמת הרבים׃
2 Corinthiens 3:1-3
1
הנחל עוד לשבח עצמנו האם נצטרך כמקצת אנשים לאגרות אליכם או מכם המזכירות אתנו לשבח׃
2
אתם אגרתנו הכתובה בלבבנו ונודעה ונקראה לכל אדם׃
3
כי בידוע שאתם אגרת המשיח ערוכה על ידי שרותנו כתובה לא בדיו כי אם ברוח אלהים חיים ולא על לוחות אבן כי אם על לוחות בשר הלב׃
2 Corinthiens 12:12
הן אתות השליח נעשו בקרבכם בכל סבלנות באתות ובמופתים ובגבורות׃
1 Corinthiens 9:1-3
1
הלא שליח אנכי הלא חפשי אנכי הלא ראיתי את ישוע המשיח אדנינו הלא אתם פעלי באדנינו׃
2
ואם אינני שליח לאחרים אך לכם הנני שליח כי חותם שליחותי אתם באדנינו׃
3
וזאת התנצלותי כנגד הדנים אותי׃