Job 14:1
אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רגז׃
Job 14:2
כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד׃
Psaumes 39:4-7
4
הודיעני יהוה קצי ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני׃
5
הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה׃
6
אך בצלם יתהלך איש אך הבל יהמיון יצבר ולא ידע מי אספם׃
7
ועתה מה קויתי אדני תוחלתי לך היא׃
Psaumes 90:5-10
5
זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף׃
6
בבקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש׃
7
כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו׃
8
שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃
9
כי כל ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו הגה׃
10
ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעפה׃
Psaumes 103:15
אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ׃
Psaumes 103:16
כי רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו׃
Ecclesiaste 6:12
כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש׃
Ecclesiaste 9:10
כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה׃
Romains 13:11
וכזאת עשו מדעתכם את הזמן כי כבר הגיעה השעה להקיץ מן השנה כי ישועתנו קרובה עתה מהיום אשר באנו להאמין׃
Romains 13:12
הלילה חלף והיום קרב לכן נסירה נא את מעשי החשך ונלבשה את כלי נשק האור׃
Hébreux 13:13
לכן נצאה נא אליו אל מחוץ למחנה ונשא את חרפתו׃
Hébreux 13:14
כי פה אין לנו עיר עמדת כי את העתידה אנחנו מבקשים׃
1 Pierre 4:7
הן קץ הכל קרב לכן היו צנועים וערים להתפלל׃
2 Pierre 3:8
וזאת האחת אל תעלם מכם אהובים כי יום אחד כאלף שנים בעיני יהוה ואלף שנים כיום אחד׃
2 Pierre 3:9
ולא יאחר יהוה את אשר הבטיח כאשר יש חשבים אתה לאחור כי אך האריך אפו בעבורנו ולא יחפץ באבד איש כי אם בפנות כלם לתשובה׃
1 Jean 2:17
והחלד עבור יעבר עם תאותיו והעשה רצון אלהים יעמד לעד׃
Ecclesiaste 12:7
וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה׃
Ecclesiaste 12:8
הבל הבלים אמר הקוהלת הכל הבל׃
Ecclesiaste 12:13
סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם׃
Ecclesiaste 12:14
כי את כל מעשה האלהים יבא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע׃
Esaïe 24:1
הנה יהוה בוקק הארץ ובולקה ועוה פניה והפיץ ישביה׃
Esaïe 24:2
והיה כעם ככהן כעבד כאדניו כשפחה כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כלוה כנשה כאשר נשא בו׃
Esaïe 40:6-8
6
קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה׃
7
יבש חציר נבל ציץ כי רוח יהוה נשבה בו אכן חציר העם׃
8
יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם׃
Jacques 4:13-16
13
הוי האמרים נלכה היום ומחר לעיר פלונית אלמונית ונעשה שם שנה אחת לסחר בה ולהרבות רוח׃
14
ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃
15
תחת אשר תאמרו אם ירצה יהוה ונחיה נעשה כזה וכזה׃
16
עתה תתגאו בפחזותכם וכל גאוה אשר כזאת רעה היא׃
1 Pierre 1:24
כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃