Génèse 34:31
ויאמרו הכזונה יעשה את אחותנו׃
Génèse 38:15
ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה׃
Génèse 38:24
ויהי כמשלש חדשים ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנונים ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף׃
Juges 16:1
וילך שמשון עזתה וירא שם אשה זונה ויבא אליה׃
Matthieu 21:31
מי משניהם עשה את רצון האב ויאמרו אליו הראשון ויאמר להם ישוע אמן אמר אני לכם המוכסים והזונות יקדמו אתכם לבוא אל מלכות האלהים׃
Matthieu 21:32
כי יוחנן בא אליכם בדרך צדקה ולא האמנתם לו אבל המוכסים והזונות הם האמינו לו ואתם ראיתם ולא שבתם אחרי כן להאמין לו׃
Hébreux 11:31
באמונה לא אבדה רחב הזונה עם הסוררים כי אספה את המרגלים אל ביתה בשלום׃
Génèse 2:24
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד׃
Matthieu 19:5
ואמר על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃
Matthieu 19:6
אם כן אינם עוד שנים כי אם בשר אחד לכן את אשר חבר האלהים אל יפרידנו האדם׃
Marc 10:8
והיו שניהם לבשר אחד ואם כן אפוא אינם עוד שנים כי אם בשר אחד׃
Ephésiens 5:31
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃