Job 27:6
בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא יחרף לבבי מימי׃
Psaumes 7:3-5
3
יהוה אלהי אם עשיתי זאת אם יש עול בכפי׃
4
אם גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם׃
5
ירדף אויב נפשי וישג וירמס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלה׃
Jean 21:17
ויאמר אליו פעם שלישית שמעון בן יונה התאהב אתי ויתעצב פטרוס על כי אמר אליו בשלישית התאהב אתי ויאמר אליו אדני את כל אתה יודע וידעת כי אהבתיך ויאמר אליו ישוע רעה את צאני׃
2 Corinthiens 1:12
כי זאת היא תהלתנו עדות לבבנו אשר בתם וישר אלהים התהלכנו בעולם וביותר אתכם ולא בחכמת הבשר כי אם בחסד אלהים׃
1 Jean 3:20
כי אם לבבנו ירשיע אתנו האלהים נשגב הוא מלבבנו וידע את כל׃
1 Jean 3:21
אהובי אם לבבנו לא ירשיענו בטחון לנו באלהים׃
Job 9:2
אמנם ידעתי כי כן ומה יצדק אנוש עם אל׃
Job 9:3
אם יחפץ לריב עמו לא יעננו אחת מני אלף׃
Job 9:20
אם אצדק פי ירשיעני תם אני ויעקשני׃
Job 15:14
מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אשה׃
Job 25:4
ומה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אשה׃
Job 40:4
הן קלתי מה אשיבך ידי שמתי למו פי׃
Psaumes 19:12
שגיאות מי יבין מנסתרות נקני׃
Psaumes 130:3
אם עונות תשמר יה אדני מי יעמד׃
Psaumes 143:2
ואל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי׃
Proverbes 21:2
כל דרך איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה׃
Romains 3:19
ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחיב לפני אלהים׃
Romains 3:20
יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא׃
Romains 4:2
כי אם נצדק אברהם מתוך המעשים לו התהלה אך לא לפני האלהים׃
1 Corinthiens 4:5
על כן אל תשפטו שפוט לפני העת עד כי יבוא האדון אשר גם יוציא לאור את תעלמות החשך ויגלה את עצת הלבבות ואז תהיה תהלה לכל איש מאת האלהים׃
Psaumes 26:12
רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה׃
Psaumes 50:6
ויגידו שמים צדקו כי אלהים שפט הוא סלה׃
2 Corinthiens 5:10
כי כלנו עתידים להראות לפני כסא דין המשיח למען יקבל איש ואיש כפי פעלו בחיי גופו אם טוב ואם רע׃