1 Corinthiens 1:20
איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה׃
1 Corinthiens 2:3-6
3
ואהי אצלכם בחלשה וביראה ובחלחלה רבה׃
4
ודברי וקריאתי לא לפתות באמרי חכמת בני אדם כי אם בתוכחת הרוח והגבורה׃
5
למען אשר לא תהיה אמונתכם בחכמת בני אדם כי אם בגבורת אלהים׃
6
אכן חכמה נדבר בין השלמים לא חכמת העולם הזה גם לא של שרי העולם הזה אשר יאבדו׃
1 Corinthiens 2:13-6
1 Corinthiens 3:18-20
18
אל ירמה איש את עצמו והחשב את עצמו חכם בעולם הזה יהי לסכל למען יחכם׃
19
כי חכמת העולם הזה סכלות היא לפני האלהים ככתוב לכד חכמים בערמם׃
20
ועוד כתוב יהוה ידע מחשבות חכמים כי המה הבל׃
Sophonie 3:12
והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם יהוה׃
Matthieu 11:25
בעת ההיא ענה ישוע ואמר אודך אבי אדון השמים והארץ כי הסתרת את אלה מן החכמים והנבונים וגליתם לעוללים׃
Matthieu 11:26
הן אבי כי כן היה רצון לפניך׃
Luc 10:21
בשעה ההיא עלץ ישוע ברוח ויאמר אודך האב אדון השמים והארץ כי הסתרת את אלה מן החכמים והנבונים וגליתם לעללים הן אבי כי כן היה רצון מלפניך׃
Jean 7:47-49
47
ויאמרו אליהם הפרושים הכי נדהתם גם אתם׃
48
הגם האמין בו איש מן השרים או מן הפרושים׃
49
רק ההמון הזה אשר אינם ידעים את התורה ארורים המה׃
Jacques 3:13-17
13
מי בכם חכם ונבון יראה בדרכו הטובה את מעשיו בענות החכמה׃
14
ואם קנאה מרה ומריבה בלבבכם אל תתהללו ואל תשקרו באמת׃
15
אין זאת החכמה הירדת ממעל כי אם חכמת אדמה היא וחכמת היצר והשדים׃
16
כי במקום קנאה ומריבה שם מהומה וכל מעשה רע׃
17
אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃
Luc 1:3
חשבתי לטוב גם אני החפש כל הדברים היטב מראשיתם לכתבם אליך בסדר תאופילוס האדיר׃
Luc 18:24
וירא ישוע כי נעצב ויאמר כמה יקשה לבעלי נכסים לבוא אל מלכות האלהים׃
Luc 18:25
כי נקל לגמל עבר בתוך נקב המחט מבוא עשיר אל מלכות האלהים׃
Jean 4:46-53
46
ויבא ישוע עוד הפעם אל קנה אשר בגליל מקום שומו המים ליין ואיש היה מעבדי המלך ובנו חלה בכפר נחום׃
47
ויהי כשמעו כי בא ישוע מיהודה לארץ הגליל וילך אליו וישאל מאתו לרדת ולרפא את בנו כי קרב למות׃
48
ויאמר אליו ישוע אם לא תראו אתות ומופתים לא תאמינו׃
49
ויאמר אליו האיש אשר מעבדי המלך אדני רדה נא בטרם ימות בני׃
50
ויאמר אליו ישוע לך לך בנך חי והאיש האמין לדבר אשר דבר אליו ישוע וילך׃
51
ויהי ברדתו ויפגעו בו עבדיו ויבשרו אתו כי חי בנו׃
52
וידרש מאתם את השעה אשר בה רוח לו ויאמרו אליו תמול בשעה השביעית עזבתו הקדחת׃
53
וידע אביהו כי היתה השעה אשר דבר לו ישוע בנך חי ויאמן הוא וכל ביתו׃
Jean 19:38
ויהי אחרי כן בא יוסף הרמתי והוא תלמיד ישוע אך בסתר מפני היהודים וישאל מאת פילטוס אשר יתנהו לשאת את גופת ישוע וינח לו פילטוס ויבא וישא את גופת ישוע׃
Jean 19:39
ויבא גם נקדימון אשר בא לפנים בלילה אל ישוע ויבא ערוב מר ואהלות כמאה ליטרין׃
Actes 13:7
אשר היה עם סרגיוס פולוס שר המדינה איש נבון והוא קרא אליו את בר נבא ואת שאול ויתאו לשמע את דבר האלהים׃
Actes 13:12
והשר כאשר ראה את המעשה האמין וישתומם על תורת האדון׃
Actes 17:34
ומקצתם דבקו בו ויאמינו ובהם דיונוסיוס מן השפטים של אריופגוס ואשה אחת שמה דמריס ועוד אחרים עמהם׃
Philippiens 4:22
כל הקדשים שאלים לשלומכם וביותר אלה אשר מבית הקיסר׃
Jacques 1:9-11
9
אבל האח השפל יתהלל ברוממתו׃
10
והעשיר יתהלל בשפלותו כי יעבר כציץ החציר׃
11
כי זרח השמש בחמתו וייבש את החציר ויבל ציצו וחסד מראהו אבד כן יבול העשיר בהליכותיו׃
Jacques 2:5
שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃
2 Jean 1:1
הזקן אל הגבירה הבחירה ואל בניה אשר אני אהב אתם באמת ולא אני לבדי כי אם גם כל ידעי האמת׃