Romains 11:28
הן לפי הבשורה שנואים הם למענכם אך לפי הבחירה חביבים הם למען האבות׃
Deutéronome 10:15
רק באבתיך חשק יהוה לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה׃
Romains 1:3
על דבר בנו הנולד מזרע דוד לפי הבשר׃
Génèse 12:3
ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה׃
Génèse 49:10
לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים׃
Esaïe 7:14
לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל׃
Esaïe 11:1
ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה׃
Matthieu 1:1-17
1
ספר תולדת ישוע המשיח בן דוד בן אברהם׃
2
אברהם הוליד את יצחק ויצחק הוליד את יעקב ויעקב הוליד את יהודה ואת אחיו׃
3
ויהודה הוליד את פרץ ואת זרח מתמר ופרץ הוליד את חצרון וחצרון הוליד את רם׃
4
ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמון׃
5
ושלמון הוליד את בעז מרחב ובעז הוליד את עובד מרות ועובד הוליד את ישי׃
6
וישי הוליד את דוד המלך ודוד המלך הוליד את שלמה מאשת אוריה׃
7
ושלמה הוליד את רחבעם ורחבעם הוליד את אביה ואביה הוליד את אסא׃
8
ואסא הוליד את יהושפט ויהושפט הוליד את יורם ויורם הוליד את עזיהו׃
9
ועזיהו הוליד את יותם ויותם הוליד את אחז ואחז הוליד את יחזקיהו׃
10
ויחזקיהו הוליד את מנשה ומנשה הוליד את אמון ואמון הוליד את יאשיהו׃
11
ויאשיהו הוליד את יכניהו ואת אחיו לעת גלות בבל׃
12
ואחרי גלותם בבלה הוליד יכניה את שאלתיאל ושאלתיאל הוליד את זרבבל׃
13
וזרבבל הוליד את אביהוד ואביהוד הוליד את אליקים ואליקים הוליד את עזור׃
14
ועזור הוליד את צדוק וצדוק הוליד את יכין ויכין הוליד את אליהוד׃
15
ואליהוד הוליד את אלעזר ואלעזר הוליד את מתן ומתן הוליד את יעקב׃
16
ויעקב הוליד את יוסף בעל מרים אשר ממנה נולד ישוע הנקרא משיח׃
17
והנה כל הדרות מן אברהם עד דוד ארבעה עשר דרות ומן דוד עד גלות בבל ארבעה עשר דרות ומעת גלות בבל עד המשיח ארבעה עשר דרות׃
Luc 3:23-38
23
והוא ישוע בהחלו היה כבן שלשים שנה ויחשבהו לבן יוסף בן עלי׃
24
בן מתת בן לוי בן מלכי בן יני בן יוסף׃
25
בן מתתיה בן אמוץ בן נחום בן חסלי בן נגי׃
26
בן מחת בן מתתיה בן שמעי בן יוסף בן יודה׃
27
בן יוחנן בן רישא בן זרבלל בן שאלתיאל בן גרי׃
28
בן מלכי בן אדי בן קוסם בן אלמדם בן ער׃
29
בן יוסי בן אליעזר בן יורים בן מתת בן לוי׃
30
בן שמעון בן יהודה בן יוסף בן יונם בן אליקים׃
31
בן מליא בן מינא בן מתתה בן נתן בן דוד׃
32
בן ישי בן עובד בן בעז בן שלמון בן נחשון׃
33
בן עמינדב בן ארם בן חצרון בן פרץ בן יהודה׃
34
בן יעקב בן יצחק בן אברהם בן תרח בן נחור׃
35
בן שרוג בן רעו בן פלג בן עבר בן שלח׃
36
בן קינן בן ארפכשד בן שם בן נח בן למך׃
37
בן מתושלח בן חנוך בן ירד בן מהללאל בן קינן׃
38
בן אנוש בן שת בן אדם בן אלהים׃
2 Timothée 2:8
זכור תזכר את ישוע המשיח הנעור מן המתים אשר הוא מזרע דוד כפי בשורתי׃
Apocalypse 22:16
אני ישוע שלחתי את מלאכי להעיד לכם את אלה בפני הקהלות אנכי שרש דוד ותולדתו כוכב נגה השחר׃
Romains 10:12
ואין הבדל בזה בין היהודי ליוני כי אדון אחד לכלם והוא עשיר לכל קראיו׃
Psaumes 45:6
כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃
Psaumes 103:19
יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה׃
Esaïe 9:6
כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃
Esaïe 9:7
למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃
Jérémie 23:5
הנה ימים באים נאם יהוה והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ׃
Jérémie 23:6
בימיו תושע יהודה וישראל ישכן לבטח וזה שמו אשר יקראו יהוה צדקנו׃
Michée 5:2
ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם׃
Jean 1:1-3
1
בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃
2
הוא היה בראשית אצל האלהים׃
3
הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃
Jean 10:30
אני ואבי אחד אנחנו׃
Actes 20:28
לכן שמרו את נפשותיכם ואת כל העדר אשר הקים אתכם רוח הקדש לפקידים בו לרעות את עדת האלהים אשר קנה לו בדם נפשו׃
Philippiens 2:6-11
6
אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃
7
כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃
8
וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃
9
על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃
10
למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ׃
11
וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃
Colossiens 1:16
כי בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על ידי ולמענהו׃
1 Timothée 3:16
ובודי גדול סוד החסידות אלהים נגלה בבשר נצדק ברוח נראה למלאכים הגד בגוים נתקבל באמונה בעולם נעלה בכבוד׃
Hébreux 1:8-13
8
אך על הבן אמר כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃
9
אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך׃
10
ועוד אתה אדני לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃
11
המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו׃
12
כלבוש תחליפם ויחלפו ואתה הוא ושנותיך לא יתמו׃
13
ואל מי מן המלאכים אמר מעולם שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
1 Jean 5:20
וידענו כי בא בן אלהים ויתן לנו בינה לדעת את האמתי ובאמתי אנחנו בבנו ישוע המשיח זה הוא האל האמתי וחיי העולם׃
Romains 1:25
אשר המירו אמת האלהים בכזב ויכבדו ויעבדו את הבריה תחת בראה המברך לעולמים אמן׃
Psaumes 72:19
וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן׃
2 Corinthiens 11:31
האלהים אבי ישוע המשיח אדנינו המברך לעולמי עולמים הוא ידע כי לא אשקר׃
1 Timothée 6:15
אשר יראנה בעתה המברך והשליט לבדו מלך המלכים ואדני האדנים׃
Deutéronome 27:15-26
15
ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן׃
16
ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן׃
17
ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן׃
18
ארור משגה עור בדרך ואמר כל העם אמן׃
19
ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן׃
20
ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל העם אמן׃
21
ארור שכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן׃
22
ארור שכב עם אחתו בת אביו או בת אמו ואמר כל העם אמן׃
23
ארור שכב עם חתנתו ואמר כל העם אמן׃
24
ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן׃
25
ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן׃
26
ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן׃
1 Rois 1:36
ויען בניהו בן יהוידע את המלך ויאמר אמן כן יאמר יהוה אלהי אדני המלך׃
1 Chroniques 16:36
ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העלם ויאמרו כל העם אמן והלל ליהוה׃
Psaumes 41:13
ברוך יהוה אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן׃
Psaumes 89:52
ברוך יהוה לעולם אמן ואמן׃
Psaumes 106:48
ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללו יה׃
Jérémie 28:6
ויאמר ירמיה הנביא אמן כן יעשה יהוה יקם יהוה את דבריך אשר נבאת להשיב כלי בית יהוה וכל הגולה מבבל אל המקום הזה׃
Matthieu 6:13
ואל תביאנו לידי נסיון כי אם חלצנו מן הרע כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן׃
Matthieu 28:20
ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן׃
1 Corinthiens 14:16
כי אם תברך ברוח איך יענה העמד נמצב ההדיוט אמן על הודיתך באשר לא ידע מה אתה אמר׃
Apocalypse 1:18
ואהי מת והנני חי לעולמי עולמים אמן ובידי מפתחות שאול ומות׃
Apocalypse 5:14
ותאמרנה ארבע החיות אמן ועשרים וארבעה הזקנים נפלו על פניהם וישתחוו לחי עולמי העולמים׃
Apocalypse 22:20
המעיד את אלה אמר אמנם כן אני בא מהר אמן באה נא האדון ישוע׃