Osée 1:9
ויאמר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם׃
Osée 1:10
והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי׃
Romains 8:16
והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי בני אלהים אנחנו׃
Esaïe 43:6
אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ׃
Jean 11:52
ולא בעד העם לבד כי אם לקבץ גם את בני אלהים המפזרים והיו לאחדים׃
2 Corinthiens 6:18
והייתי לכם לאב ואתם תהיו לי לבנים ולבנות נאם יהוה צבאות׃
Galates 3:26
כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע׃
1 Jean 3:1-3
1
ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע׃
2
אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃
3
וכל אשר לו תקוה כזאת יטהר את עצמו כאשר טהור גם הוא׃