Romains 2:1
לכן אין לך התנצלות אתה בן אדם הדן תהיה מי שתהיה כי במה שתדין את חברך תחיב את נפשך באשר אתה הדן תעשה כמעשהו׃
Michée 6:8
הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך׃
1 Corinthiens 7:16
כי מה תדעי את האשה אם תושיעי את האיש ומה תדע אתה האיש אם תושיע את האשה׃
Jacques 2:20
ואתה איש בער התחפץ לדעת כי האמונה בבלי מעשים מתה היא׃
Job 33:13
מדוע אליו ריבות כי כל דבריו לא יענה׃
Job 36:23
מי פקד עליו דרכו ומי אמר פעלת עולה׃
Job 38:2
מי זה מחשיך עצה במלין בלי דעת׃
Job 38:3
אזר נא כגבר חלציך ואשאלך והודיעני׃
Job 40:2
הרב עם שדי יסור מוכיח אלוה יעננה׃
Job 40:5
אחת דברתי ולא אענה ושתים ולא אוסיף׃
Job 40:8
האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק׃
Job 42:2-6
2
ידעת כי כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה׃
3
מי זה מעלים עצה בלי דעת לכן הגדתי ולא אבין נפלאות ממני ולא אדע׃
4
שמע נא ואנכי אדבר אשאלך והודיעני׃
5
לשמע אזן שמעתיך ועתה עיני ראתך׃
6
על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר׃
Matthieu 20:15
הלא אוכל לעשות בשלי כרצוני האם תרע עינך על אשר טוב אנכי׃
Job 16:3
הקץ לדברי רוח או מה ימריצך כי תענה׃
Tite 2:9
העבדים יכנעו לאדניהם ויתרצו להם בכל דבר ולא ימרו את דבריהם׃
1 Corinthiens 1:20
איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה׃
1 Timothée 6:5
וכוחי הבל של אנשים נשחתי דעת ומחסרי אמת השמים את החסידות לדבר בצע סור מאנשים כאלה׃
Esaïe 29:16
הפככם אם כחמר היצר יחשב כי יאמר מעשה לעשהו לא עשני ויצר אמר ליוצרו לא הבין׃
Esaïe 45:9-11
9
הוי רב את יצרו חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו׃
10
הוי אמר לאב מה תוליד ולאשה מה תחילין׃
11
כה אמר יהוה קדוש ישראל ויצרו האתיות שאלוני על בני ועל פעל ידי תצוני׃