Romains 10:1
אחי חפץ לבבי ותפלתי לאלהים בעד ישראל אשר יושעו׃
1 Samuel 15:35
ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו כי התאבל שמואל אל שאול ויהוה נחם כי המליך את שאול על ישראל׃
Psaumes 119:136
פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך׃
Esaïe 66:10
שמחו את ירושלם וגילו בה כל אהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה׃
Jérémie 9:1
מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי׃
Jérémie 13:17
ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר יהוה׃
Lamentations 1:12
לוא אליכם כל עברי דרך הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאבי אשר עולל לי אשר הוגה יהוה ביום חרון אפו׃
Lamentations 3:48
פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי׃
Lamentations 3:49
עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות׃
Lamentations 3:51
עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי׃
Ezechiel 9:4
ויאמר יהוה אלו עבר בתוך העיר בתוך ירושלם והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה׃
Luc 19:41-44
41
ויהי כאשר קרב וירא את העיר ויבך עליה לאמר׃
42
לו ידעת אף את בעוד יומך הזה את דבר שלומך ועתה נעלם מעיניך׃
43
כי ימים באים עליך ושפכו איביך סוללה סביביך והקיפוך וצרו עליך מכל עבריך׃
44
וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך׃
Philippiens 3:18
כי רבים המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם׃
Apocalypse 11:3
ואתן לשני עדי ונבאו ימים אלף ומאתים וששים מתכסים בשקים׃