Génèse 4:7-11
7
הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו׃
8
ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו׃
9
ויאמר יהוה אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנכי׃
10
ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה׃
11
ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך׃
Génèse 6:5
וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום׃
Génèse 6:6
וינחם יהוה כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו׃
Génèse 6:11
ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס׃
Génèse 8:21
וירח יהוה את ריח הניחח ויאמר יהוה אל לבו לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי׃
Génèse 13:13
ואנשי סדם רעים וחטאים ליהוה מאד׃
Génèse 18:20
ויאמר יהוה זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד׃
Génèse 19:4
טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדם נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם מקצה׃
Génèse 19:32
לכה נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע׃
Génèse 19:36
ותהרין שתי בנות לוט מאביהן׃
Génèse 38:7
ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימתהו יהוה׃
Génèse 38:10
וירע בעיני יהוה אשר עשה וימת גם אתו׃
Romains 4:15
כי התורה מביאה קצף כי באשר אין תורה גם אין שם עברה׃
1 Corinthiens 15:56
עקץ המות הוא החטא וכח החטא היא התורה׃
1 Jean 3:4
כל העשה חטא גם פשע בתורה הוא והחטא הוא פשע בתורה׃
1 Jean 3:14
אנחנו ידענו כי עברנו מן המות אל החיים על כי נאהב את אחינו איש אשר לא יאהב את אחיו ישאר במות׃