Romains 13:6
כי לזאת אף משלמים אתם את המס כי משרתי אלהים המה השקדים על זאת׃
1 Rois 10:9
יהי יהוה אלהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כסא ישראל באהבת יהוה את ישראל לעלם וישימך למלך לעשות משפט וצדקה׃
2 Chroniques 19:6
ויאמר אל השפטים ראו מה אתם עשים כי לא לאדם תשפטו כי ליהוה ועמכם בדבר משפט׃
Psaumes 82:2-4
2
עד מתי תשפטו עול ופני רשעים תשאו סלה׃
3
שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו׃
4
פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו׃
Proverbes 24:23
גם אלה לחכמים הכר פנים במשפט בל טוב׃
Proverbes 24:24
אמר לרשע צדיק אתה יקבהו עמים יזעמוהו לאמים׃
Proverbes 31:8
פתח פיך לאלם אל דין כל בני חלוף׃
Proverbes 31:9
פתח פיך שפט צדק ודין עני ואביון׃
Ecclesiaste 8:2-5
2
אני פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלהים׃
3
אל תבהל מפניו תלך אל תעמד בדבר רע כי כל אשר יחפץ יעשה׃
4
באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה׃
5
שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע לב חכם׃
Esaïe 1:17
למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה׃
Jérémie 5:28
שמנו עשתו גם עברו דברי רע דין לא דנו דין יתום ויצליחו ומשפט אביונים לא שפטו׃
Ezechiel 22:27
שריה בקרבה כזאבים טרפי טרף לשפך דם לאבד נפשות למען בצע בצע׃
Michée 3:1-4
1
ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את המשפט׃
2
שנאי טוב ואהבי רעה גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם׃
3
ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת׃
4
אז יזעקו אל יהוה ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם׃
Michée 3:9-4
Proverbes 16:14
חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה׃
Proverbes 20:2
נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו׃
Proverbes 20:8
מלך יושב על כסא דין מזרה בעיניו כל רע׃
Proverbes 20:26
מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן׃
Romains 12:19
אל תנקמו נקם ידידי כי אם תנו מקום לרגז כי כתוב לי נקם ושלם אמר יהוה׃
Nombres 35:19-27
19
גאל הדם הוא ימית את הרצח בפגעו בו הוא ימיתנו׃
20
ואם בשנאה יהדפנו או השליך עליו בצדיה וימת׃
21
או באיבה הכהו בידו וימת מות יומת המכה רצח הוא גאל הדם ימית את הרצח בפגעו בו׃
22
ואם בפתע בלא איבה הדפו או השליך עליו כל כלי בלא צדיה׃
23
או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות ויפל עליו וימת והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו׃
24
ושפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם על המשפטים האלה׃
25
והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש׃
26
ואם יצא יצא הרצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה׃
27
ומצא אתו גאל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו ורצח גאל הדם את הרצח אין לו דם׃
Josué 20:5
וכי ירדף גאל הדם אחריו ולא יסגרו את הרצח בידו כי בבלי דעת הכה את רעהו ולא שנא הוא לו מתמול שלשום׃
Josué 20:9
אלה היו ערי המועדה לכל בני ישראל ולגר הגר בתוכם לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה ולא ימות ביד גאל הדם עד עמדו לפני העדה׃
Ezechiel 25:14
ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל ועשו באדום כאפי וכחמתי וידעו את נקמתי נאם אדני יהוה׃