Actes 2:38
ויאמר פטרוס אליהם שובו מדרכיכם והטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקבלתם את מתנת רוח הקדש׃
Matthieu 18:19
ועוד אמר אני לכם שנים מכם כי יועצו יחדו בארץ על כל דבר אשר ישאלו היה יהיה להם מאת אבי שבשמים׃
Jean 14:13
וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו׃
Jean 14:14
כי תשאלו דבר בשמי אני אעשנו׃
Jean 16:23
וביום ההוא לא תשאלוני דבר אמן אמן אני אמר לכם כי כל אשר תשאלו מאת אבי בשמי יתננו לכם׃
Jean 16:24
עד עתה לא שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם׃
Philippiens 1:19
כי יודע אני שתהיה לי זאת לישועה בתפלתכם ובעזרת רוח ישוע המשיח׃