Actes 7:38
הוא אשר היה בקהל במדבר עם המלאך הדבר אליו בהר סיני ועם אבותינו ואשר קבל דברים חיים לתת לנו׃
2 Chroniques 28:22
ובעת הצר לו ויוסף למעול ביהוה הוא המלך אחז׃
Daniel 6:13
באדין ענו ואמרין קדם מלכא די דניאל די מן בני גלותא די יהוד לא שם עליך מלכא טעם ועל אסרא די רשמת וזמנין תלתה ביומא בעא בעותה׃
Actes 3:22
הן משה אמר אל אבותינו נביא יקים לכם יהוה אלהיכם מקרב אחיכם כמני אליו תשמעון ככל אשר ידבר אליכם׃
Deutéronome 18:15-19
15
נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון׃
16
ככל אשר שאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את קול יהוה אלהי ואת האש הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות׃
17
ויאמר יהוה אלי היטיבו אשר דברו׃
18
נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו׃
19
והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו׃
Actes 3:23
והיה כל הנפש אשר לא תשמע אל הנביא ההוא ונכרתה מעמיה׃
Matthieu 17:3-5
3
והנה נראו אליהם משה ואליהו מדברים אתו׃
4
ויען פטרוס ויאמר אל ישוע אדני טוב היותנו פה אם תחפץ נעשה נא פה שלש סכות לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת׃
5
עודנו מדבר והנה ענן אור הצל עליהם והנה קול מתוך הענן אמר זה בני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון׃
Marc 9:7
ויהי ענן סוכך עליהם ויצא מן הענן קול אמר זה בני ידידי אליו שמעו׃
Luc 9:30
והנה שני אנשים מדברים אתו והמה משה ואליהו׃
Luc 9:31
אשר נראו בכבוד והגידו את אחריתו אשר ימלאנה בירושלים׃
Luc 9:35
ויצא קול מן הענן אמר זה בני ידידי אליו תשמעון׃
Jean 8:46
מי בכם על עון יוכיחני ואם אמת דברתי מדוע לא תאמינו לי׃
Jean 8:47
אשר מאת האלהים הוא ישמע את דברי האלהים על כן אתם לא שמעתם כי אינכם מאת האלהים׃
Jean 18:37
ויאמר אליו פילטוס אם כן אפוא מלך אתה ויען ישוע אתה אמרת כי מלך אנכי לזה נולדתי ולזה באתי בעולם להעיד לאמת כל אשר הוא מן האמת ישמע בקולי׃