Actes 28:24
ויש אשר שמעו אל דבריו ויש אשר לא האמינו׃
2 Corinthiens 2:14-17
14
אבל תודות לאלהים הנתן לנו בכל עת נצחון במשיח ומפיץ על ידינו את ריח דעתו בכל מקום׃
15
כי ריח ניחח המשיח אנחנו לאלהים גם בתוך הנושעים וגם בתוך האבדים׃
16
לאלה ריח מות למות ולאלה ריח חיים לחיים ומי זה ראוי לכך׃
17
כי אנחנו איננו כמו הרבים העשים סחורה בדבר האלהים כי אם מתוך ישר לבב ומאלהים לפני אלהים נדבר במשיח׃
Philippiens 1:12-18
12
והנני מודיע אתכם אחי כי אשר מצאתני היתה אך ליתרון הבשורה׃
13
עד אשר נגלו מוסרותי במשיח בכל שער המלך ולכל הנשארים׃
14
ורב האחים באדנינו הוסיפו אמץ במוסרותי והתחזקו יותר בלבבם לדבר את הדבר בלי פחד׃
15
הן יש מגידים את המשיח מקנאה וריב ויש מגידים בכונה טובה׃
16
אלה ממריבה מגידים את המשיח לא בלב טהור כי חשבים להוסיף צרה על מוסרי׃
17
ואלה מאהבה באשר הם ידעים כי נתון אנכי להצדיק את הבשורה׃
18
אך מה בכך הלא בכל אופן אם בעלילה או באמת יגד המשיח ואני הנני שמח בזאת וגם אשמח׃
2 Timothée 2:9
אשר בעבורה אני נשא רעות עד למוסרות כעשה עול אבל דבר האלהים איננו נאסר׃
2 Timothée 2:10
ועל כן אסבל את כל למען הבחירים למען ישיגו גם המה את התשועה במשיח ישוע עם כבוד עולמים׃
Actes 2:41
ויקבלו את דברו בשמחה ויטבלו וביום ההוא נוספו כשלשת אלפי נפש׃
Génèse 49:10
לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים׃
Esaïe 45:24
אך ביהוה לי אמר צדקות ועז עדיו יבוא ויבשו כל הנחרים בו׃
Esaïe 53:12
לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פשעים נמנה והוא חטא רבים נשא ולפשעים יפגיע׃
Jean 12:24
אמן אמן אני אמר לכם אם לא יפל גרגר החטא אל תוך האדמה ומת ישאר לבדו וכאשר מת יעשה פרי הרבה׃