Actes 4:34
כי לא היה בהם חסר דבר כי כל בעלי שדות ובתים מכרו אתם ויביאו את כסף מחירם׃
Actes 4:35
וישימהו לרגלי השליחים ויתן לכל איש ואיש די מחסרו׃
Actes 5:1
ואיש אחד ושמו חנניה עם אשתו שפירה מכר את אחזתו׃
Actes 5:2
ויקח מן המחיר ויסתירהו ואשתו ידעת גם היא וחלק אחד הביא וישם לרגלי השליחים׃
Matthieu 19:29
וכל איש אשר עזב את בתיו ואת אחיו ואת אחיותיו ואת אביו ואת אמו ואת אשתו ואת בניו ואת שדותיו למען שמי הוא יקח מאה שערים וחיי עולמים יירש׃