Jean 11:47
אז יקהילו הכהנים הגדולים והפרושים את הסנהדרין ויאמרו מה נעשה כי האיש הלזה עשה אתות הרבה׃
Jean 11:48
אם נניח לו לעשות כלם יאמינו בו ובאו הרומיים ולקחו גם את אדמתנו וגם את עמנו׃
Jean 12:18
על זאת גם המון העם יצא לקראתו על שמעם כי עשה האות הזה׃
Actes 3:9
ויראהו כל העם מתהלך ומשבח את האלהים׃
Actes 3:10
ויכירו אותו כי הוא אשר היה ישב לשאל צדקה בשער המקדש המהדר וימלאו שמה ושממון על הנעשה לו׃
Daniel 8:5
ואני הייתי מבין והנה צפיר העזים בא מן המערב על פני כל הארץ ואין נוגע בארץ והצפיר קרן חזות בין עיניו׃
Daniel 8:8
וצפיר העזים הגדיל עד מאד וכעצמו נשברה הקרן הגדולה ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמים׃
Matthieu 27:16
ובעת ההיא היה להם אסיר ידוע ושמו בר אבא׃
Actes 6:10
ולא יכלו עמד לנגד החכמה והרוח אשר דבר בו׃
Luc 6:10
ויבט סביב אל כלם ויאמר לאיש פשט את ידך ויעש כן ותרפא ידו ותשב כאחרת׃
Luc 6:11
והמה נמלאו חמה ויוסדו יחד מה לעשות לישוע׃
Luc 21:15
כי אנכי נתן לכם פה וחכמה אשר לא יוכלו לעמד לפניה ולדבר נגדה כל מתקוממיכם׃