Actes 24:16
ובזאת גם עמלתי להיות תמים לב לאלהים ולאדם תמיד׃
2 Samuel 18:27
ויאמר הצפה אני ראה את מרוצת הראשון כמרצת אחימעץ בן צדוק ויאמר המלך איש טוב זה ואל בשורה טובה יבוא׃
Psaumes 37:23
מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ׃
Psaumes 112:5
טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט׃
Proverbes 12:2
טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע׃
Proverbes 13:22
טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא׃
Proverbes 14:14
מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב׃
Matthieu 12:35
האיש הטוב מאוצר לבו הטוב מוציא את הטוב והאיש הרע מאוצר הרע מוציא רע׃
Matthieu 19:17
ויאמר אליו מה תקראני טוב אין טוב כי אם אחד האלהים ואם חפצך לבוא אל החיים שמר את המצות׃
Luc 23:50
והנה איש ושמו יוסף והוא מן היעצים איש טוב וצדיק מן הרמתים עיר היהודים׃
Jean 7:12
ותהי תלונה רבה על אדותיו בתוך העם אלה אמרו טוב הוא ואלה אמרו לא כי מתעה הוא את העם׃
Romains 5:7
הן בעד הצדיק יקשה לאיש למות אכן למות בעד הטוב אולי ישאהו לבו׃
Actes 6:3
לכן אחי ברו לכם שבעה אנשים מקרבכם אשר שם טוב להם ומלאים רוח הקדש וחכמה ונפקידם על הענין הזה׃
Actes 6:5
וייטב הדבר לפני כל ההמון ויבחרו את אסטפנוס איש מלא אמונה ורוח הקדש ואת פילפוס ואת פרוכורוס ואת ניקנור ואת טימון ואת פרמנס ואת ניקלס גר אנטיוכיא׃
Actes 6:8
ואסטפנוס מלא אמונה וגבורה ויעש אתות ומופתים גדולים בקרב העם׃
Romains 15:15
אך העזתי מעט בכתבי אליכם הנה והנה כמזכיר אתכם על פי החסד הנתון לי מאת האלהים׃
Actes 11:21
ותהי עמהם יד יהוה ומספר רב האמינו וישובו אל האדון׃
Actes 5:14
אבל נספחו עוד יתר מאמינים אל האדון אנשים ונשים הרבה מאד׃
Actes 9:31
ויהי שלום לקהלות בכל מקמות יהודה והגליל ושמרון ותבנינה ותתהלכנה ביראת האדון ותרבינה בנחמת רוח הקדש׃