Actes 10:8
ויספר להם את כל הדברים וישלחם אל יפו׃
Actes 11:5-10
5
מתפלל הייתי בעיר יפו וארדם וארא מראה והנה כלי כדמות מטפחת בד גדולה יורד מן השמים ותורד בארבע כנפותיה ותבא עדי׃
6
והסתכלתי בה ואבין וארא את בהמת הארץ ואת החיה ורמש האדמה ועוף השמים׃
7
ואשמע גם קול האמר אלי קום פטרוס זבח ואכל׃
8
ואמר חלילה לי אדני כי כל פגול וטמא לא בא בפי מעולם׃
9
ויענני הקול שנית מן השמים ויאמר את אשר טהר האלהים אתה אל תטמאנו׃
10
וכן היה שלש פעמים והכל שב והעלה השמימה׃
1 Samuel 9:25
וירדו מהבמה העיר וידבר עם שאול על הגג׃
Sophonie 1:5
ואת המשתחוים על הגגות לצבא השמים ואת המשתחוים הנשבעים ליהוה והנשבעים במלכם׃
Matthieu 6:6
ואתה כי תתפלל בוא בחדרך וסגר דלתך בעדך והתפלל אל אביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃
Marc 1:35
וישכם ממחרת בעוד לילה ויצא וילך אל מקום חרבה ויתפלל שם׃
Marc 6:46
ויהי אחר שלחו אתם ויעל ההרה להתפלל׃
1 Timothée 2:8
לכן רצוני שיתפללו האנשים בכל מקום וישאו ידיהם קדש בלי כעס ומדון׃
Actes 6:4
ואנחנו נשקד על התפלה ועל שמוש הדבר׃
Psaumes 55:17
ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי׃
Daniel 6:10
ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתה וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם וזמנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהה כל קבל די הוא עבד מן קדמת דנה׃
Matthieu 20:5
ויצא גם בשעה הששית גם בתשיעית ויעש כדבר הזה׃
Matthieu 27:45
ומשעה הששית היה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית׃
Ephésiens 6:18
והתפללו תמיד בכל עת בתפלה ותחנונים ברוח ושקדו והתאמצו על זאת להעתיר תמיד בעד כל הקדשים׃