Job 27:8
כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו׃
Job 27:9
הצעקתו ישמע אל כי תבוא עליו צרה׃
Job 35:12
שם יצעקו ולא יענה מפני גאון רעים׃
Job 42:8
ועתה קחו לכם שבעה פרים ושבעה אילים ולכו אל עבדי איוב והעליתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלל עליכם כי אם פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב׃
Psaumes 18:41
ישועו ואין מושיע על יהוה ולא ענם׃
Psaumes 34:15
עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם׃
Psaumes 66:18-20
18
און אם ראיתי בלבי לא ישמע אדני׃
19
אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי׃
20
ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי׃
Proverbes 1:28
אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני׃
Proverbes 1:29
תחת כי שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו׃
Proverbes 15:29
רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע׃
Proverbes 21:13
אטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה׃
Proverbes 28:9
מסיר אזנו משמע תורה גם תפלתו תועבה׃
Esaïe 1:15
ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שמע ידיכם דמים מלאו׃
Esaïe 58:9
אז תקרא ויהוה יענה תשוע ויאמר הנני אם תסיר מתוכך מוטה שלח אצבע ודבר און׃
Jérémie 11:11
לכן כה אמר יהוה הנני מביא אליהם רעה אשר לא יוכלו לצאת ממנה וזעקו אלי ולא אשמע אליהם׃
Jérémie 14:12
כי יצמו אינני שמע אל רנתם וכי יעלו עלה ומנחה אינני רצם כי בחרב וברעב ובדבר אנכי מכלה אותם׃
Ezechiel 8:18
וגם אני אעשה בחמה לא תחוס עיני ולא אחמל וקראו באזני קול גדול ולא אשמע אותם׃
Michée 3:4
אז יזעקו אל יהוה ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם׃
Zacharie 7:13
ויהי כאשר קרא ולא שמעו כן יקראו ולא אשמע אמר יהוה צבאות׃
Psaumes 34:15
עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם׃
Proverbes 15:29
רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע׃
Jean 4:34
ויאמר אליהם ישוע מאכלי הוא לעשות רצון שלחי ולהשלים מעשהו׃
Jean 7:17
האיש החפץ לעשות רצונו ידע לקחי אם מאת אלהים הוא ואם מנפשי אדבר׃
Jean 15:16
לא אתם בחרתם בי כי אם אנכי בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי ופריכם יקום והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי יתן לכם׃
Psaumes 40:8
לעשות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי׃
Psaumes 143:10
למדני לעשות רצונך כי אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור׃
Hébreux 10:7
אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי לעשות רצונך אלהי׃
1 Jean 3:21
אהובי אם לבבנו לא ירשיענו בטחון לנו באלהים׃
1 Jean 3:22
וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃
Jean 11:41
וישאו את האבן אשר המת הושם שם וישוע נשא את עיניו למרום ויאמר אודך אבי כי עניתני׃
Jean 11:42
ואני ידעתי כי בכל עת תענני אולם בעבור העם הזה אשר סביבותי דברתי למען יאמינו בי כי אתה שלחתני׃
Génèse 18:23-33
23
ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע׃
24
אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה׃
25
חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט׃
26
ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם׃
27
ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר׃
28
אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה׃
29
ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים׃
30
ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אעשה אם אמצא שם שלשים׃
31
ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים׃
32
ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה׃
33
וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקמו׃
Génèse 19:29
ויהי בשחת אלהים את ערי הככר ויזכר אלהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את הערים אשר ישב בהן לוט׃
Génèse 20:7
ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך׃
1 Rois 17:20-22
20
ויקרא אל יהוה ויאמר יהוה אלהי הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעות להמית את בנה׃
21
ויתמדד על הילד שלש פעמים ויקרא אל יהוה ויאמר יהוה אלהי תשב נא נפש הילד הזה על קרבו׃
22
וישמע יהוה בקול אליהו ותשב נפש הילד על קרבו ויחי׃
1 Rois 18:36-38
36
ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי אתה אלהים בישראל ואני עבדך ובדבריך עשיתי את כל הדברים האלה׃
37
ענני יהוה ענני וידעו העם הזה כי אתה יהוה האלהים ואתה הסבת את לבם אחרנית׃
38
ותפל אש יהוה ותאכל את העלה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה לחכה׃
2 Chroniques 32:20
ויתפלל יחזקיהו המלך וישעיהו בן אמוץ הנביא על זאת ויזעקו השמים׃
2 Chroniques 32:21
וישלח יהוה מלאך ויכחד כל גבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור וישב בבשת פנים לארצו ויבא בית אלהיו ומיציאו מעיו שם הפילהו בחרב׃
Psaumes 99:6
משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו קראים אל יהוה והוא יענם׃
Psaumes 106:23
ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית׃
Jérémie 15:1
ויאמר יהוה אלי אם יעמד משה ושמואל לפני אין נפשי אל העם הזה שלח מעל פני ויצאו׃
Jacques 5:15-18
15
ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו׃
16
התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃
17
אליהו אנוש אנוש היה כמנו והתפלל תפלה שלא יהיה מטר ולא היה מטר בארץ שלש שנים וששה חדשים׃
18
וישב ויתפלל והשמים נתנו מטר והארץ הצמיחה את פריה׃