Galates 2:19
כי מתי אני לתורה על ידי התורה למען אחיה לאלהים׃
Galates 3:10
כי בני מעשי התורה תחת הקללה המה שנאמר ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם׃
Galates 3:13
המשיח פדנו מקללת התורה בהיותו לקללה בעדנו שנאמר קללת אלהים תלוי׃
Galates 3:24
ובכן התורה היתה אמנת אותנו אל המשיח למען נצדק על ידי האמונה׃
Galates 4:21-31
21
אמרו לי אתם החפצים להיות משעבדים לתורה הלא שמעתם את התורה׃
22
כי כתוב שהיו לאברהם שני בנים האחד מן האמה והשני מן החפשיה׃
23
ואשר לאמה הוא נולד לפי הבשר ואשר לחפשיה על פי ההבטחה׃
24
והדברים הם לרמז כי שתי הבריתות הנה האחת מן הר סיני היולדת לעבדות והיא הגר׃
25
כי הגר סיני הר בערב הוא והוא כנגד ירושלים של עתה כי היא בעבדות עם בניה׃
26
אבל ירושלים של מעלה היא חפשיה והיא אם כלנו׃
27
כי כתוב רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה׃
28
ואנחנו אחי הננו כיצחק בני ההבטחה׃
29
וכאשר הנולד לפי הבשר אז היה רדף את הנולד לפי הרוח כן הוא גם עתה׃
30
אבל הכתוב מה הוא אמר גרש האמה ואת בנה כי לא יירש בן האמה עם בן החפשיה׃
31
על כן אחי לא בני האמה אנחנו כי אם בני החפשיה׃
Jean 1:45
ויפגע פילפוס את נתנאל ויאמר אליו מצאנו אתו אשר כתב משה בספר התורה והנביאים את ישוע בן יוסף מנצרת׃
Génèse 3:15
ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב׃
Génèse 12:3
ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה׃
Génèse 18:18
ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ׃
Génèse 22:18
והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי׃
Génèse 28:14
והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל משפחת האדמה ובזרעך׃
Génèse 49:10
לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים׃
Nombres 21:8
ויאמר יהוה אל משה עשה לך שרף ושים אתו על נס והיה כל הנשוך וראה אתו וחי׃
Nombres 21:9
ויעש משה נחש נחשת וישמהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחשת וחי׃
Nombres 24:17
אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת׃
Nombres 24:18
והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר איביו וישראל עשה חיל׃
Deutéronome 18:15
נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון׃
Deutéronome 18:18
נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו׃
Deutéronome 18:19
והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו׃
Actes 26:22
והאלהים היה בעזרי ועד היום הזה עמד אני ומעיד לפני קטן וגדול ואינני מדבר דבר זולתי אשר דברו הנביאים ומשה כי עתידות הנה להיות׃
Romains 10:4
כי המשיח סוף התורה לצדקה לכל המאמין בו׃
Hébreux 7:1-10
1
כי זה מלכי צדק מלך שלם כהן לאל עליון אשר יצא לקראת אברהם בשובו מהכות את המלכים ויברכהו׃
2
ואשר חלק לו אברהם מעשר מכל שמו יפרש מלך הצדק ועוד מלך שלם הוא מלך השלום׃
3
באין אב באין אם באין יחש ולימיו אין תחלה ולחייו אין סוף כי אם נדמה לבן האלהים הוא עומד בכהנתו לנצח׃
4
ראו עתה מה גדול הוא אשר גם אברהם אבינו נתן לו מעשר מראשית השלל׃
5
הן אלה מבני לוי אשר נחלי את הכהנה יש להם חק על פי התורה לקחת את המעשרות מן העם מן אחיהם אשר אף הם יצאי ירך אברהם׃
6
ואשר איננו מתיחש למשפחתם הוא לקח את המעשר מן אברהם ויברך את אשר היתה לו ההבטחה׃
7
והנה נכון הדבר כי הקטן יברך על ידי הגדול ממנו׃
8
ופה בני אדם שימותו לקחים את המעשר אבל שם לקחו מי שהועד עליו כי הוא חי׃
9
ויתכן לומר כי גם לוי הלקח את המעשרות היה מעשר בעשר אברהם׃
10
כי עוד בירך האב היה בצאת מלכי צדק לקראתו׃