Matthieu 15:30
ויבאו אליו המון עם רב ועמהם פסחים עורים חרשים קטעים ורבים כהמה ויפילום לרגלי ישוע וירפאם׃
Luc 7:22
ויען ישוע ויאמר להם לכו והגידו ליוחנן את אשר ראיתם ואשר שמעתם כי עורים ראים ופסחים מתהלכים ומצרעים מטהרים וחרשים שומעים ומתים קמים ועניים מתבשרים׃
1 Rois 13:4
ויהי כשמע המלך את דבר איש האלהים אשר קרא על המזבח בבית אל וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח לאמר תפשהו ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכל להשיבה אליו׃
Zacharie 11:17
הוי רעי האליל עזבי הצאן חרב על זרועו ועל עין ימינו זרעו יבוש תיבש ועין ימינו כהה תכהה׃
Marc 3:1-4
1
וישב ויבאו אל בית הכנסת ושם איש אשר ידו יבשה׃
2
ויתבוננו בו אם ירפאהו בשבת למען ימצאו עליו שטנה׃
3
ויאמר אל האיש אשר יבשה ידו קום עמד בתוך׃
4
ויאמר אליהם הנכון בשבת להיטיב או להרע להציל נפש או לאבדה ויחרישו׃
Proverbes 8:34
אשרי אדם שמע לי לשקד על דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתחי׃
Lamentations 3:26
טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה׃
Romains 8:25
אבל אם נקוה לאשר לא ראינהו נחכה לו בסבלנות׃
Jacques 5:7
לכן אחי דמו והוחילו עד בוא האדון הנה האכר מחכה לטוב תבואת האדמה בהוחילו כי ירד עליה גשם יורה ומלקוש׃