Lévitique 7:12
אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן וסלת מרבכת חלת בלולת בשמן׃
Psaumes 9:13
חננני יהוה ראה עניי משנאי מרוממי משערי מות׃
Psaumes 27:6
ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה ליהוה׃
Psaumes 66:13-15
13
אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי׃
14
אשר פצו שפתי ודבר פי בצר לי׃
15
עלות מחים אעלה לך עם קטרת אילים אעשה בקר עם עתודים סלה׃
Psaumes 107:20-22
20
ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם׃
21
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
22
ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה׃
Psaumes 116:12-19
12
מה אשיב ליהוה כל תגמולוהי עלי׃
13
כוס ישועות אשא ובשם יהוה אקרא׃
14
נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃
15
יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו׃
16
אנה יהוה כי אני עבדך אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי׃
17
לך אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא׃
18
נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃
19
בחצרות בית יהוה בתוככי ירושלם הללו יה׃
Psaumes 118:18
יסר יסרני יה ולמות לא נתנני׃
Esaïe 38:20
יהוה להושיעני ונגנותי ננגן כל ימי חיינו על בית יהוה׃
Esaïe 38:22
ויאמר חזקיהו מה אות כי אעלה בית יהוה׃
Jean 8:11
ותאמר לא אדני ויאמר לכן גם אני לא ארשיעך לכי לדרכך ואל תחטאי עוד׃
Esdras 9:13
ואחרי כל הבא עלינו במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדלה כי אתה אלהינו חשכת למטה מעוננו ונתתה לנו פליטה כזאת׃
Esdras 9:14
הנשוב להפר מצותיך ולהתחתן בעמי התעבות האלה הלוא תאנף בנו עד כלה לאין שארית ופליטה׃
Néhémie 9:28
וכנוח להם ישובו לעשות רע לפניך ותעזבם ביד איביהם וירדו בהם וישובו ויזעקוך ואתה משמים תשמע ותצילם כרחמיך רבות עתים׃
1 Pierre 4:3
כי דינו עת החיים אשר עברה לעשות כחפץ הגוים בלכתנו בדרכי זמה ובתאות כסבאי יין וזללי בשר ורדפי שכר ותועבות עבדת האלילים׃
Jean 5:5
ואיש היה שם אשר חלה חליו זה שלשים ושמנה שנה׃
Lévitique 26:23
ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי׃
Lévitique 26:24
והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם׃
Lévitique 26:27
ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי׃
2 Chroniques 28:22
ובעת הצר לו ויוסף למעול ביהוה הוא המלך אחז׃
Matthieu 12:45
ואחר תלך ולקחה אליה שבע רוחות אחרות רעות ממנה ובאו ושכנו שם והיתה אחרית האדם ההוא רעה מראשיתו כן יהיה גם לדור הרע הזה׃
Apocalypse 2:21-23
21
ואתן לה זמן לשוב והיא מאנה לשוב מתזנותיה׃
22
הנני מפיל אתה על מטה ואת המנאפים אתה בצרה גדולה אם לא ישובו ממעשיהם׃
23
והרגתי במות את בניה וידעו כל הקהלות כי אני חקר כליות ולב ונתתי לכם לכל איש כפרי מעלליו׃