1 Rois 19:5
וישכב ויישן תחת רתם אחד והנה זה מלאך נגע בו ויאמר לו קום אכול׃
1 Rois 19:6
ויבט והנה מראשתיו עגת רצפים וצפחת מים ויאכל וישת וישב וישכב׃
Matthieu 4:11
וירף ממנו השטן והנה נגשו אליו מלאכים וישרתוהו׃
Marc 8:3
והיה בשלחי אותם רעבים לבתיהם יתעלפו בדרך כי יש מהם אשר באו ממרחק׃
Luc 12:29-31
29
גם אתם אל תדרשו מה תאכלו ומה תשתו ואל תהלכו בגדלות׃
30
כי את כל אלה מבקשים גויי הארץ ואביכם הוא יודע כי צריכים אתם לאלה׃
31
אך בקשו את מלכות האלהים ונוסף לכם כל אלה׃