Jean 21:20
ויפן פטרוס וירא את התלמיד אשר ישוע אהבו הלך אחריהם הוא הנפל על לבו בעת הסעודה וגם שאל אדני מי הוא זה אשר ימסרך׃
Jean 21:24
זה הוא התלמיד המעיד על אלה ואשר כתב כל זאת וידענו כי עדותו נאמנה׃
Jean 13:23
ואחד מתלמידיו מסב על חיק ישוע אשר ישוע אהבו׃
Jean 19:26
וירא ישוע את אמו ואת תלמידו אשר אהב עמדים אצלו ויאמר אל אמו אשה הנה זה בנך׃
Jean 20:2
ותרץ ותבא אל שמעון פטרוס ואל התלמיד האחר אשר חשק בו ישוע ותאמר אליהם הנה נשאו את האדון מקברו ולא ידענו איפה הניחהו׃
Jean 20:20
ובדברו זאת הראה אתם את ידיו ואת צדו וישמחו התלמידים בראותם את האדון׃
Jean 20:28
ויען תומא ויאמר אליו אדני ואלהי׃
Psaumes 118:23
מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃
Marc 11:3
וכי יאמר אליכם איש למה תעשו זאת ואמרתם האדון צריך לו וברגע ישלחנו הנה׃
Luc 2:11
כי היום ילד לכם בעיר דוד מושיע אשר הוא המשיח האדון׃
Actes 2:36
לכן ידע נא בית ישראל כלו כי לאדון ולמשיח שמו האלהים את ישוע זה אשר צלבתם׃
Actes 10:36
וישלח את דברו לבני ישראל ויבשר את השלום על ידי ישוע המשיח והוא אדון הכל׃
1 Corinthiens 15:47
האדם הראשון מן האדמה הוא של עפר והאדם השני הוא האדון מן השמים׃
Jacques 2:1
אחי אל יהי משא פנים באמונתכם בישוע המשיח אדנינו אדון הכבוד׃
Cantique des Cantiques 8:7
מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃
Matthieu 14:28
ויען פטרוס ויאמר אליו אם אתה הוא אדני צוה נא כי אבא אליך על המים׃
Matthieu 14:29
ויאמר בוא וירד פטרוס מן האניה ויתהלך על המים לבוא אל ישוע׃
Luc 7:47
לכן אני אמר אליך נסלחו לה חטאתיה הרבות כי הרבה אהבה ואשר נסלח לו מעט הוא אהב מעט׃
2 Corinthiens 5:14
כי אהבת המשיח דחקת אתנו בהיותנו דנים אשר אם מת אחד בעד כלם כלם מתו׃