Jean 20:14
ויהי בדברה זאת ותפן אחריה ותרא את ישוע עמד ולא ידעה כי הוא ישוע׃
Marc 16:12
ואחרי כן נראה בדמות אחרת לשנים מהם בהיתם מתהלכים בצאתם השדה׃
Luc 24:15
ויהי בדברם ובהתוכחם יחד ויגש ישוע אף הוא וילך אתם׃
Luc 24:16
ועיניהם נאחזו ולא יכירהו׃
Luc 24:31
ותפקחנה עיניהם ויכירהו והוא חמק עבר מעיניהם׃