Matthieu 24:3
וישב על הר הזיתים ויגשו אליו התלמידים לבדם ויאמרו אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא אות בואך ואות קץ העולם׃
Matthieu 24:4
ויען ישוע ויאמר להם ראו פן יתעה אתכם איש׃
Luc 13:23
וישאלהו איש לאמר אדנינו המעט הם הנושעים׃
Luc 13:24
ויאמר אליהם התאמצו לבוא בפתח הצר כי אמר אני לכם רבים יבקשו לבוא ולא יוכלו׃
Actes 1:6
ויהי כאשר נאספו יחדו וישאלהו לאמר אדנינו המשיב אתה בעת הזאת את המלוכה לישראל׃
Actes 1:7
ויאמר אליהם לא לכם לדעת העתים והזמנים אשר יעד האב בשלטנו׃