Matthieu 27:34
ויתנו לו לשתות חמץ מזוג במרורה ויטעם ולא אבה לשתות׃
Matthieu 27:48
וימהר אחד מהם וירץ ויקח ספוג וימלא אתו חמץ וישימהו על קנה וישקהו׃
Marc 15:36
וירץ אחד מהם וימלא ספוג חמץ וישם על קנה וישקהו ויאמר הניחו ונראה אם יבא אליהו להורידו׃
Luc 23:36
ויהתלו בו אנשי הצבא ויגשו ויביאו לו חמץ׃
Exode 12:22
ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזת מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר׃
Nombres 19:18
ולקח אזוב וטבל במים איש טהור והזה על האהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנגע בעצם או בחלל או במת או בקבר׃
1 Rois 4:33
וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל הדגים׃
Psaumes 51:7
תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין׃