Jean 19:30
ויקח ישוע את החמץ ויאמר כלה ויט את ראשו ויפקד את רוחו׃
Jean 13:1
ולפני חג הפסח כשידע ישוע כי באה שעתו לעבר מן העולם הזה אל אביו כאשר אהב את בחיריו אשר בעולם כן אהבם עד הקץ׃
Jean 18:4
וישוע ידע את כל אשר יבא עליו ויצא ויאמר אליהם את מי תבקשו׃
Luc 9:31
אשר נראו בכבוד והגידו את אחריתו אשר ימלאנה בירושלים׃
Luc 12:50
ועלי טבילה להטבל ומה יצר לי עד כי תשלם׃
Luc 18:31
ויקח אליו את שנים העשר ויאמר להם הננו עלים ירושלימה וימלא כל הכתוב בידי הנביאים על בן האדם׃
Luc 22:37
כי אמר אני לכם אשר צריך עוד להתמלא בי הכתוב הזה ואת פשעים נמנה כי כל הכתוב עלי בא עד קצו׃
Actes 13:29
וכאשר השלימו את כל הדברים הכתובים עליו הורידו אותו מן העץ ויניחהו בקבר׃
Psaumes 22:15
יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר מות תשפתני׃
Psaumes 69:21
ויתנו בברותי ראש ולצמאי ישקוני חמץ׃