Génèse 45:8
ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים׃
Génèse 47:12
ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף׃
Matthieu 12:48-50
48
ויען ויאמר אל האיש המגיד לו מי היא אמי ומי הם אחי׃
49
ויט ידו על תלמידיו ויאמר הנה אמי ואחי׃
50
כי כל אשר יעשה רצון אבי שבשמים הוא אחי ואחותי ואמי׃
Matthieu 25:40
והמלך יענה ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם מה שעשיתם לאחד מאחי הצעירים האלה לי עשיתם׃
Marc 3:34
ויבט סביב אל הישבים סביביו ויאמר הנה אמי ואחי׃
1 Timothée 5:2-4
2
את הזקנות כאמות ואת הצעירות כאחיות ובכל טהרה׃
3
כבד את האלמנות אשר באמת אלמנות הנה׃
4
וכי יהיו לאלמנה בנים או בני בנים הם ילמדו לראשונה לעשות חסד עם ביתם ולשלם גמול לאבותם כי זה הוא טוב ורצוי לפני האלהים׃
1 Jean 3:18
בני אל נא נאהב במלין ובלשון כי אם בפעל ובאמת׃
1 Jean 3:19
ובזאת נדעה כי מן האמת אנחנו ולפניו נשקיט את לבותינו׃
Jean 1:11
הוא בא אל אשר לו ואשר המה לו לא קבלהו׃
Jean 16:32
הנה שעה באה ועתה זה הגיעה ונפצותם איש איש לביתו ואתי תעזבו לבדי ואינני לבדי כי אבי עמדי׃