Matthieu 27:35
ויהי כאשר צלבו אותו ויחלקו להם את בגדיו וגורל הפילו למלאת את אשר נאמר בפי הנביא יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל׃
Marc 15:24
ויהי כאשר צלבו אותו ויחלקו בגדיו להם בהפילם עליהם גורל מה יקח איש איש׃
Luc 23:34
ויאמר ישוע אבי סלח להם כי לא ידעו מה הם עשים ויחלקו בגדיו להם ויפילו גורל׃
Exode 39:22
ויעש את מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת׃
Exode 39:23
ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע׃