Jean 19:8
ויהי כשמע פילטוס את הדבר הזה ויאסף לרא עוד׃
Proverbes 29:25
חרדת אדם יתן מוקש ובוטח ביהוה ישגב׃
Esaïe 51:12
אנכי אנכי הוא מנחמכם מי את ותיראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר ינתן׃
Esaïe 51:13
ותשכח יהוה עשך נוטה שמים ויסד ארץ ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק כאשר כונן להשחית ואיה חמת המציק׃
Esaïe 57:11
ואת מי דאגת ותיראי כי תכזבי ואותי לא זכרת לא שמת על לבך הלא אני מחשה ומעלם ואותי לא תיראי׃
Luc 12:5
אבל אורה אתכם את אשר תיראו יראו את אשר יש לו שלטן אחרי המיתו להשליך אל גיהנם הן אני אמר לכם אותו תיראון׃
Actes 4:19
ויענו פטרוס ויוחנן ויאמרו אליהם הנכון הוא לפני האלהים שמע לכם יתר משמע לאלהים שפטו אתם׃
Psaumes 58:1
למנצח אל תשחת לדוד מכתם האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם׃
Psaumes 58:2
אף בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון׃
Psaumes 82:5-7
5
לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי ארץ׃
6
אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם׃
7
אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו׃
Psaumes 94:20
היחברך כסא הוות יצר עמל עלי חק׃
Psaumes 94:21
יגודו על נפש צדיק ודם נקי ירשיעו׃
Ecclesiaste 5:8
אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על החפץ כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם׃
Amos 4:7
וגם אנכי מנעתי מכם את הגשם בעוד שלשה חדשים לקציר והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר חלקה אחת תמטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש׃