Jean 10:17
על כן אהב אתי אבי כי את נפשי אתן למען אשוב ואקחה׃
Jean 10:18
ואיש לא יקחנה מאתי כי אם אני מעצמי אתננה יש בידי לתת אתה ובידי לשוב לקחתה את המצוה הזאת לקחתי מעם אבי׃
Jean 13:1
ולפני חג הפסח כשידע ישוע כי באה שעתו לעבר מן העולם הזה אל אביו כאשר אהב את בחיריו אשר בעולם כן אהבם עד הקץ׃
Jean 19:28
ויהי מאחרי כן כאשר ידע ישוע כי עתה זה כלה הכל למען ימלא הכתוב כלו אמר צמאתי׃
Matthieu 16:21
מן העת ההיא החל ישוע להורות את תלמידיו שהוא צריך ללכת ירושלים ויענה הרבה בידי הזקנים והכהנים הגדולים והסופרים ויהרג וביום השלישי קום יקום׃
Matthieu 17:22
ויהי בהתהלכם בארץ הגליל ויאמר אליהם ישוע עתיד בן האדם להמסר בידי אנשים׃
Matthieu 17:23
ויהרגהו וביום השלישי קום יקום ויתעצבו מאד׃
Matthieu 20:18
הננו עלים ירושלימה ובן האדם ימסר לראשי הכהנים ולסופרים והרשיעהו למות׃
Matthieu 20:19
ומסרו אותו לגוים להתל בו ולהכות אותו בשוטים ולצלב אותו וביום השלישי קום יקום׃
Matthieu 26:2
אתם ידעתם כי אחרי יומים יהיה הפסח ובן האדם ימסר להצלב׃
Matthieu 26:21
ובאכלם ויאמר אמן אמר אני לכם כי אחד מכם ימסרני׃
Matthieu 26:31
אז אמר אליהם ישוע אתם כלכם תכשלו בי בלילה הזה כי כתוב אכה את הרעה ותפוצין הצאן׃
Marc 10:33
הנה אנחנו עלים ירושלימה ובן האדם ימסר לראשי הכהנים ולסופרים וירשיעהו למות וימסרו אתו לגוים׃
Marc 10:34
ויהתלו בו ויכהו בשוטים וירקו בפניו וימיתהו וביום השלישי קום יקום׃
Luc 18:31-33
31
ויקח אליו את שנים העשר ויאמר להם הננו עלים ירושלימה וימלא כל הכתוב בידי הנביאים על בן האדם׃
32
כי ימסר לגוים ויהתלו בו ויתעללו בו וירקו בפניו׃
33
ואחרי הכותם אתו בשוטים ימיתוהו וביום השלישי קום יקום׃
Luc 24:6
איננו פה כי קם זכרנה את אשר דבר אליכן בעוד היותו בגליל לאמר׃
Luc 24:7
כי צריך בן האדם להמסר לידי אנשים חטאים ולהצלב וביום השלישי קום יקום׃
Luc 24:44
ויאמר אליהם אלה הם הדברים אשר דברתי אליכם בעוד היותי עמכם כי המלא ימלא כל הכתוב עלי בתורת משה ובנביאים ובתהלים׃
Actes 2:28
תודיעני ארחות חיים שבע שמחות את פניך׃
Actes 4:24-28
24
ויהי כאשר שמעו את זאת וישאו את קולם בלב אחד לאלהים ויאמרו אדני אתה האל העשה את השמים ואת הארץ ואת הים ואת כל אשר בם׃
25
אשר אמרת בפי עבדך דוד למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק׃
26
יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו׃
27
כי אמנם נוסדו הורדוס ופנטיוס פילטוס עם הגוים ולאמי ישראל על ישוע עבדך הקדוש אשר משחת׃
28
לעשות את אשר ידך ועצתך מקדם גזרה להיות׃
Actes 20:22-23
22
ועתה הנני אסיר הרוח ללכת ירושלים ואינני יודע מה יקרני שם׃
23
אפס כי רוח הקדש מעיד בכל עיר ועיר לאמר כי מוסרות וצרות נכונו לי׃
1 Rois 18:10
חי יהוה אלהיך אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדני שם לבקשך ואמרו אין והשביע את הממלכה ואת הגוי כי לא ימצאכה׃
1 Rois 18:14-18
14
ועתה אתה אמר לך אמר לאדניך הנה אליהו והרגני׃
15
ויאמר אליהו חי יהוה צבאות אשר עמדתי לפניו כי היום אראה אליו׃
16
וילך עבדיהו לקראת אחאב ויגד לו וילך אחאב לקראת אליהו׃
17
ויהי כראות אחאב את אליהו ויאמר אחאב אליו האתה זה עכר ישראל׃
18
ויאמר לא עכרתי את ישראל כי אם אתה ובית אביך בעזבכם את מצות יהוה ותלך אחרי הבעלים׃
Néhémie 6:11
ואמרה האיש כמוני יברח ומי כמוני אשר יבוא אל ההיכל וחי לא אבוא׃
Psaumes 3:6
לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי׃
Psaumes 27:3
אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח׃
Proverbes 28:1
נסו ואין רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח׃
1 Pierre 4:1
ועתה כאשר ענה המשיח בעדנו בבשר כן היו גם אתם מזינים במחשבה ההיא כי המענה בבשר חדל מחטוא׃