1 Timothée 6:13
הנני מצוך נגד האלהים המחיה את כל ונגד המשיח ישוע אשר העיד ההודאה היפה לפני פנטיוס פילטוס׃
Jean 6:15
וידע ישוע כי יבאו ויתפשהו להמליך אותו וימלט עוד הפעם אל ההר הוא לבדו׃
Jean 8:15
אתם לפי הבשר תשפטו ואני לא אשפט איש׃
Psaumes 45:3-7
3
חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך׃
4
והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ותורך נוראות ימינך׃
5
חציך שנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך׃
6
כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃
7
אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך׃
Esaïe 9:6
כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃
Esaïe 9:7
למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃
Daniel 2:44
וביומיהון די מלכיא אנון יקים אלה שמיא מלכו די לעלמין לא תתחבל ומלכותה לעם אחרן לא תשתבק תדק ותסיף כל אלין מלכותא והיא תקום לעלמיא׃
Daniel 7:14
ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די לא יעדה ומלכותה די לא תתחבל׃
Zacharie 9:9
גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות׃
Luc 12:14
ויאמר אליו בן אדם מי שמני עליכם לשפט ולמחלק׃
Luc 17:20
וישאלהו הפרושים מתי תבוא מלכות האלהים ויען אתם לאמר מלכות האלהים לא תבוא במראה עינים׃
Luc 17:21
ולא יאמרו הנה פה או הנה שם כי מלכות האלהים הנה בקרבכם היא׃
Romains 14:17
כי מלכות האלהים איננה אכילה ושתיה כי צדקה היא ושלום ושמחה ברוח הקדש׃
Colossiens 1:12-14
12
ולתת תודה לאבינו העשה אתנו ראוים לחלק נחלת הקדשים באור׃
13
אשר הוא חלצנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בן אהבתו׃
14
אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים׃