Jean 13:2
ויהי אחרי החל הסעודה והשטן נתן בלב יהודה בן שמעון איש קריות למסרו׃
Jean 13:27-30
27
ואחרי בלעו בא השטן אל קרבו ויאמר אליו ישוע את אשר תעשה עשה מהרה׃
28
ומן המסבים לא ידע איש על מה דבר אליו כזאת׃
29
כי יש אשר חשבו כי אמר אליו ישוע קנה לנו צרכי החג או לתת לאביונים יען אשר כיס הכסף תחת יד יהודה׃
30
והוא בקחתו את פת הלחם מהר לצאת החוצה ויהי לילה׃
Matthieu 26:47
עודנו מדבר והנה בא יהודה אחד משנים העשר ועמו המון רב ברחבות ובמקלות מאת ראשי הכהנים וזקני העם׃
Matthieu 26:55
בשעה ההיא אמר ישוע אל המון העם כעל פריץ יצאתם בחרבות ובמקלות לתפשני ויום יום הייתי ישב ומלמד אצלכם במקדש ולא החזקתם בי׃
Marc 14:43
עודנו מדבר ויהודה בא והוא אחד משנים העשר ועמו המון רב בחרבות ובמקלות מאת הכהנים הגדולים והסופרים והזקנים׃
Marc 14:44
והמוסר אתו נתן להם אות לאמר האיש אשר אשקהו זה הוא אותו תפשו והוליכהו אל ימלט׃
Marc 14:48
ויען ישוע ויאמר אליהם כמו על פריץ יצאתם עלי בחרבות ובמקלות לתפשני׃
Luc 22:47-53
47
]74-64[׃
48
ויאמר ישוע אליו יהודה הבנשיקה אתה מוסר את בן האדם׃
49
והאנשים אשר אתו ראים את אשר יהיה ויאמרו אליו אדנינו הנכה בחרב׃
50
ויך אחד מהם את עבד הכהן הגדול ויקצץ את אזנו הימנית׃
51
ויען ישוע ויאמר רב עתה הרפו ויגע באזנו וירפאהו׃
52
ויאמר ישוע אל ראשי הכהנים ושרי המקדש והזקנים אשר באו עליו לאמר כמו על פריץ יצאתם עלי בחרבות ובמקלות׃
53
ואהי אצלכם יום יום בהיכל ולא שלחתם בי יד ואולם זאת היא שעתכם ושלטן החשך׃
Actes 1:16
אנשים אחים מן הצרך היה כי ימלא הכתוב ההוא אשר דבר מקדם רוח הקדש בפי דוד על יהודה אשר היה מוליך את תפשי ישוע׃
Jean 18:12
אז תפשו הגדוד ושר האלף ומשרתי היהודים את ישוע ויאסרהו׃
Psaumes 3:1
מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו יהוה מה רבו צרי רבים קמים עלי׃
Psaumes 3:2
רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה׃
Psaumes 22:12
סבבוני פרים רבים אבירי בשן כתרוני׃