Matthieu 26:59
והכהנים הגדולים והסופרים וכל הסנהדרין בקשו עדות שקר בישוע להמיתו ולא מצאו׃
Matthieu 26:60
ואף בעמד שם עדי שקר רבים לא מצאו ובאחרונה נגשו שני עדי שקר׃
Marc 14:55-59
55
וראשי הכהנים וכל הסנהדרין בקשו עדות על ישוע להמיתו ולא מצאו׃
56
כי רבים ענו בו עדות שקר אך העדיות לא היו שות׃
57
ויקומו אנשים ויענו בו עדות שקר לאמר׃
58
שמענו אתו אמר אני אהרס את ההיכל הזה מעשה ידי אדם ולשלשת ימים אבנה היכל אחר אשר איננו מעשה ידי אדם׃
59
וגם בזאת עדותם לא שותה׃
Luc 22:67
ויאמר אליהם כי אגיד לכם לא תאמינו׃
Actes 24:12
ולא במקדש מצאוני מתוכח עם איש או מעורר מהומה בעם ולא בבתי הכנסיות ולא בעיר׃
Actes 24:13
גם אין ביכלתם להוכיח עלי את אשר עתה הם שטנים אותי׃
Actes 24:18-20
18
ואהי מטהר במקדש לא בהמון עם ולא במהומה וכן מצאוני אנשים יהודים מאסיא׃
19
אשר עליהם היה לעמד הנה לפניך ולענות בי אם היה להם דבר נגדי׃
20
או אלה ידברו נא המה מה מצאו בי עול בעמדי לפני הסנהדרין׃