Jean 7:14
ויהי בחצי ימי החג עלה ישוע אל המקדש וילמד׃
Jean 7:26
והנה הוא דבר בגלוי ולא יגערו בו האף אמנם ידעו ראשינו כי באמת זה הוא המשיח׃
Jean 7:28
אז קרא ישוע במקדש וילמד לאמר הן ידעתם אתי אף ידעתם מאין אני ומנפשי לא באתי אכן יש אמתי אשר שלחני ואתו לא ידעתם׃
Jean 8:2
ויהי בבקר ויבא עוד אל המקדש וכל העם באו אליו וישב וילמדם׃
Jean 10:23-39
23
ויתהלך ישוע במקדש באולם של שלמה׃
24
ויסבו אתו היהודים ויאמרו אליו עד אנה תתלה את נפשנו את המשיח אתה הגידה לנו ברור׃
25
ויען אתם ישוע הן אמרתי אליכם ולא האמנתם בי המעשים אשר אני עשה בשם אבי הם יעידו עלי׃
26
אבל אתם לא תאמינו יען לא מצאני אתם כאשר אמרתי לכם׃
27
צאני תשמענה את קולי ואני ידעתין ואחרי תלכנה׃
28
ואני אתן להן חיי עולמים ולא תאבדנה לנצח ואיש לא יחטף אתהן מידי׃
29
האב אשר נתנן לי גדול הוא על כל ואיש לא יחטף אתהן מיד האב׃
30
אני ואבי אחד אנחנו׃
31
אז ירימו היהודים כפעם בפעם אבנים לסקלו׃
32
ויען אתם ישוע מעשים טובים רבים הראיתי אתכם מאת אבי על אי זה מן המעשים ההם תסקלני׃
33
ויענו היהודים אתו לאמר על מעשה טוב לא נסקל אתך כי אם על גדפך את אלהים ועל כי אדם אתה ותעש את עצמך לאלהים׃
34
ויען אתם ישוע הלא כתוב בתורתכם אני אמרתי אלהים אתם׃
35
הן קרא שם אלהים לאלה אשר היה דבר האלהים אליהם והכתוב לא יופר׃
36
ואיך תאמרו על אשר קדשו האב ושלחו לעולם מגדף אתה יען אמרתי בן אלהים אני׃
37
אם לא אעשה את מעשי אבי אל תאמינו לי׃
38
ואם עשיתי ולא תאמינו לי האמינו נא למעשי למען תדעו ותאמינו כי בי האב ואני בו׃
39
אז ישובו ויבקשו לתפשו וימלט מידם׃
Psaumes 22:22
אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃
Psaumes 40:9
בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת׃
Matthieu 4:23
ויסב ישוע בכל הגליל וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃
Matthieu 9:35
ויסב ישוע בכל הערים והכפרים וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃
Matthieu 21:23-27
23
ויבא אל המקדש ויהי בלמדו שם ויגשו אליו ראשי הכהנים וזקני העם ויאמרו באי זו רשות אתה עשה אלה ומי נתן לך הרשות הזאת׃
24
ויען יושע ויאמר אליהם גם אני אשאלה אתכם דבר אחד אשר אם תגידו אתו לי גם אני אגיד לכם באי זו רשות אני עשה אלה׃
25
טבילת יוחנן מאין היתה המן השמים אם מבני אדם ויחשבו בלבבם לאמר׃
26
אם נאמר מן השמים יאמר אלינו מדוע אפוא לא האמונתם לו ואם נאמר מבני אדם יראים אנחנו את המון העם כי כלם חשבים את יוחנן לנביא׃
27
ויענו את ישוע ויאמרו לא ידענו ויאמר אליהם גם אני לא אמר לכם באי זו רשות אני עשה אלה׃
Matthieu 26:65
ויקרע הכהן הגדול את בגדיו ויאמר הוא גדף ומה לנו עוד לבקש עדים הנה עתה שמעתם את גדופו׃
Luc 4:15
והוא היה מלמד בבתי כנסיותיהם ויהללהו כלם׃
Luc 19:45-47
45
ויבא אל המקדש ויחל לגרש משם את המכרים ואת הקונים בו׃
46
ויאמר אליהם הן כתוב ביתי בית תפלה הוא ואתם עשתים אותו למערת פריצים׃
47
ויהי מלמד יום יום במקדש והכהנים הגדולים והסופרים וגם ראשי העם מבקשים לאבדו׃
Luc 20:1-8
1
ויהי היום והוא מלמד את העם במקדש ומבשר ויגשו הכהנים והסופרים עם הזקנים׃
2
ויאמרו אליו אמר נא לנו באי זו רשות אתה עשה את אלה או מי הוא הנתן לך את הרשות הזאת׃
3
ויען ויאמר אליהם אף אני אשאלכם דבר ואמרו לי׃
4
טבילת יוחנן המן השמים היתה אם מבני אדם׃
5
ויחשבו בלבם לאמר אם נאמר מן השמים ואמר למה זה לא האמנתם לו׃
6
ואם נאמר מבני אדם וסקלנו כל העם בעמדם על דעתם כי יוחנן נביא היה׃
7
ויענו לא ידענו מאין׃
8
ויאמר ישוע אליהם גם אני לא אמר לכם באי זו רשות אני עשה אלה׃
Luc 21:37
ויהי מלמד יומם במקדש ובלילה יצא בהר הנקרא הר הזיתים ללון׃
Jean 7:4
כי לא יעשה איש דבר בסתר והוא חפץ להתפרסם לכן אם אתה עשה כאלה הגלה אל העולם׃
Esaïe 45:19
לא בסתר דברתי במקום ארץ חשך לא אמרתי לזרע יעקב תהו בקשוני אני יהוה דבר צדק מגיד מישרים׃
Esaïe 48:16
קרבו אלי שמעו זאת לא מראש בסתר דברתי מעת היותה שם אני ועתה אדני יהוה שלחני ורוחו׃
Matthieu 24:26
לכן כי יאמרו אליכם הנו במדבר אל תצאו הנו בחדרים אל תאמינו׃
Actes 26:26
כי המלך יודע את אלה ועל זאת גם בבטחון אני מדבר אליו יען אשר לא אאמין כי נעלם ממנו דבר מן הדברים האלה כי לא בקרן זוית נעשתה זאת׃