Jean 18:25
ושמעון פטרוס עמד ומתחמם ויאמרו אליו הלא גם אתה מתלמידיו ויכחש ויאמר אינני׃
Marc 14:54
ופטרוס הלך אחריו מרחוק עד לחצר הכהן הגדול פנימה וישב שם עם המשרתים ויתחמם נגד האור׃
Luc 22:55
ויהי כי בערו אש בתוך החצר וישבו יחדו וישב גם פטרוס בתוכם׃
Luc 22:56
ותראהו השפחה יושב נגד האור ותבט בו ותאמר גם זה היה עמו׃
Luc 22:44
ויבאו עליו חבלי מות ויוסף להתפלל בחזקה ותהי זעתו כנטפי דם ירדים לארץ׃
Génèse 49:6
בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו שור׃
1 Rois 19:9
ויבא שם אל המערה וילן שם והנה דבר יהוה אליו ויאמר לו מה לך פה אליהו׃
Psaumes 1:1
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃
Psaumes 26:4-10
4
לא ישבתי עם מתי שוא ועם נעלמים לא אבוא׃
5
שנאתי קהל מרעים ועם רשעים לא אשב׃
6
ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את מזבחך יהוה׃
7
לשמע בקול תודה ולספר כל נפלאותיך׃
8
יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך׃
9
אל תאסף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי׃
10
אשר בידיהם זמה וימינם מלאה שחד׃
Proverbes 13:20
הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע׃
Actes 4:23
ואחרי הפטרם באו אל אחיהם ויספרו להם את אשר אמרו אליהם הכהנים הגדולים והזקנים׃
1 Corinthiens 15:33
אל נא תתעו חברת אנשים רעים משחתת מדות טבות׃
2 Corinthiens 6:15-17
15
ואי זה הסכמה למשיח עם בליאל או מה חלק המאמין עם שאיננו מאמין׃
16
ואי זה דבק יש להיכל אלהים עם האלילים כי אתם היכל אלהים חיים כמו שאמר האלהים ושכנתי והתהלכתי בתוכם והייתי להם לאלהים והם יהיו לי לעם׃
17
על כן צאו מתוכם והברו נאם יהוה וטמא אל תגעו ואני אקבץ אתכם׃
Ephésiens 5:11
ואל תשתתפו עם מעשי החשך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם׃
Ephésiens 5:12
כי מה שהם עשים בסתר חרפה היא אך לספר׃