Jean 18:16
ופטרוס עמד מחוץ לפתח ויצא התלמיד האחר המידע לכהן הגדול וידבר אל השערת ויבא את פטרוס פנימה׃
Matthieu 26:69
ופטרוס ישב מחוץ לבית בחצר ותגש אליו שפחה לאמר גם אתה היית עם ישוע הגלילי׃
Matthieu 26:70
ויכחש בפני כלם לאמר לא ידעתי מה את אמרת׃
Marc 14:66-68
66
ויהי בהיות פטרוס בתחתית החצר ותבא אחת משפחות הכהן הגדול׃
67
ותרא את פטרוס כי מתחמם הוא ותבט בו ותאמר גם אתה היית עם הנצרי ישוע׃
68
ויכחש לאמר לא אדע ולא אבין מה את אמרת ויצא החוצה אל האולם והתרנגל קרא׃
Luc 22:54
ויתפשו אותו ויוליכהו ויביאהו בית הכהן הגדול ופטרוס הלך אחריו מרחוק׃
Luc 22:56
ותראהו השפחה יושב נגד האור ותבט בו ותאמר גם זה היה עמו׃
Luc 22:57
ויכחש בו ויאמר אשה לא ידעתיו׃
Jean 18:5
ויענו ויאמרו את ישוע הנצרי ויאמר אליהם ישוע אני הוא וגם יהודה מוסרו עמד אצלם׃
Jean 18:8
ויען ישוע הלא אמרתי לכם אני הוא לכן אם אתי תבקשו הניחו לאלה וילכו׃
Jean 21:15
ויהי אחרי אכלם אמר ישוע אל שמעון פטרוס שמעון בן יונה התאהב אתי יותר מאלה ויאמר אליו כן אדני אתה ידעת כי אהבתיך ויאמר אליו רעה את טלאי׃
Matthieu 26:33
ויען פטרוס ויאמר לו גם כי יכשלו בך כלם אני לעולם לא אכשל׃