Jean 11:33
ויהי כראות ישוע אתה בכיה וגם היהודים אשר באו אתה בכים ותזעם רוחו ויהי מרעיד׃
Jean 11:35
ויבך ישוע׃
Jean 11:38
ויוסף עוד ישוע להזעם ברוחו ויבא אל הקבר והוא מערה ואבן על מבואה׃
Jean 12:27
עתה נבהלה נפשי ומה אמר הושיעני אבי מן השעה הזאת אך על כן באתי אל השעה הזאת׃
Matthieu 26:38
ויאמר להם נפשי מרה לי עד מות עמדו פה ושקדו עמי׃
Marc 3:5
ויבט אליהם סביב בחמה ויתעצב על טמטום לבבם ויאמר אל האיש פשט את ידך ויפשט ידו ותרפא ותשב כאחרת׃
Actes 17:16
ויהי באתינס ופולוס מהכה להם ותתחמץ רוחו בקרבו בראתו את העיר מלאה אלילים׃
Romains 9:2
כי גדול עצבוני ואין קץ לדאבון לבי׃
Romains 9:3
כי מי יתן היתי אני מחרם מן המשיח בעד אחי שארי ובשרי׃
2 Corinthiens 2:12
ואני בבאי לטרואס על דבר בשורת המשיח אף כי נפתח לי פתח באדנינו׃
2 Corinthiens 2:13
לא היתה רוחה לרוחי על אשר לא מצאתי שם את טיטוס אחי ואני נפטרתי מהם ויצאתי ללכת אל מקדוניא׃
Jean 13:2
ויהי אחרי החל הסעודה והשטן נתן בלב יהודה בן שמעון איש קריות למסרו׃
Jean 13:18
לא על כלכם דברתי יודע אני את אשר בחרתי בהם אך למען ימלא הכתוב אוכל לחמי הגדיל עלי עקב׃
Matthieu 26:21
ובאכלם ויאמר אמן אמר אני לכם כי אחד מכם ימסרני׃
Marc 14:18
ויסבו ויאכלו ויאמר ישוע אמן אמר אני לכם אחד מכם האכל אתי ימסרני׃
Luc 22:21
אך הנה יד המסר אותי אתי על השלחן׃
Luc 22:22
כי הן בן האדם הלך לו כפי אשר נחרץ עליו אבל אוי לאיש ההוא אשר על ידו ימסר׃
Actes 1:16
אנשים אחים מן הצרך היה כי ימלא הכתוב ההוא אשר דבר מקדם רוח הקדש בפי דוד על יהודה אשר היה מוליך את תפשי ישוע׃
Actes 1:17
כי היה נמנה אתנו וזכה בגורל השרות הזה׃
1 Jean 2:19
מאתנו יצאו אך לא משלנו היו כי אלו היו משלנו כי אז היו עמדים עמנו אבל למען יגלו כי לא כלם משלנו המה׃