Jean 9:39
ויאמר ישוע אני לדין באתי לעולם הזה למען יראו העורים והראים יכו בעורון׃
1 Rois 22:20
ויאמר יהוה מי יפתה את אחאב ויעל ויפל ברמת גלעד ויאמר זה בכה וזה אמר בכה׃
Esaïe 29:10
כי נסך עליכם יהוה רוח תרדמה ויעצם את עיניכם את הנביאים ואת ראשיכם החזים כסה׃
Ezechiel 14:9
והנביא כי יפתה ודבר דבר אני יהוה פתיתי את הנביא ההוא ונטיתי את ידי עליו והשמדתיו מתוך עמי ישראל׃
Matthieu 13:13-15
13
על כן במשלים אדבר אליהם כי בראתם לא יראו ובשמעם לא ישמעו אף לא יבינו׃
14
ותקים בהם נבואת ישעיהו האמרת שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו׃
15
כי השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו׃
Matthieu 15:14
הניחו אותם מנהלים עורים המה לעורים וכי יוליך עור את העור ונפלו שניהם בתוך הבור׃
Marc 4:12
למען יראו ראו ולא ידעו ושמעו שמוע ולא יבינו פן ישובו ונסלח לחטאתם׃
Luc 8:10
ויאמר לכם נתן לדעת את סודות מלכות האלהים ולאחרים במשלים למען בראתם לא יראו ובשמעם לא יבינו׃
Actes 28:26
לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו׃
Romains 11:8-11
8
ככתוב נתן להם האלהים רוח תרדמה עינים לא לראות ואזנים לא לשמע עד היום הזה׃
9
ודוד הוא אמר יהי שלחנם לפח ולרשת ולמוקש ולשלומים להם׃
10
תחשכנה עיניהם מראות ומתניהם תמיד המעד׃
11
ובכן אני אמר הנכשלו למען יפלו חלילה אך בפשעם יצאה הישועה לגוים למען הקניאם׃
Exode 4:21
ויאמר יהוה אל משה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל המפתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם׃
Exode 7:3
ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים׃
Exode 7:13
ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה׃
Exode 14:4
וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני יהוה ויעשו כן׃
Exode 14:8
ויחזק יהוה את לב פרעה מלך מצרים וירדף אחרי בני ישראל ובני ישראל יצאים ביד רמה׃
Exode 14:17
ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבאו אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו׃
Josué 11:20
כי מאת יהוה היתה לחזק את לבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם לבלתי היות להם תחנה כי למען השמידם כאשר צוה יהוה את משה׃
Romains 9:18
ויוצא מזה כי את אשר יחפץ יחננו ואת אשר יחפץ יקשהו׃
Romains 11:7
ועתה מה הוא את אשר בקש ישראל לא השיג רק הנבחרים הם השיגו והנשארים השמינו לבבם׃
Deutéronome 29:4
ולא נתן יהוה לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע עד היום הזה׃
Psaumes 135:10-18
10
שהכה גוים רבים והרג מלכים עצומים׃
11
לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען׃
12
ונתן ארצם נחלה נחלה לישראל עמו׃
13
יהוה שמך לעולם יהוה זכרך לדר ודר׃
14
כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם׃
15
עצבי הגוים כסף וזהב מעשה ידי אדם׃
16
פה להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו׃
17
אזנים להם ולא יאזינו אף אין יש רוח בפיהם׃
18
כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם׃
Esaïe 26:11
יהוה רמה ידך בל יחזיון יחזו ויבשו קנאת עם אף אש צריך תאכלם׃
Esaïe 42:19
מי עור כי אם עבדי וחרש כמלאכי אשלח מי עור כמשלם ועור כעבד יהוה׃
Esaïe 42:20
ראית רבות ולא תשמר פקוח אזנים ולא ישמע׃
Jérémie 5:21
שמעו נא זאת עם סכל ואין לב עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו׃
Ezechiel 12:2
בן אדם בתוך בית המרי אתה ישב אשר עינים להם לראות ולא ראו אזנים להם לשמע ולא שמעו כי בית מרי הם׃
Marc 8:17
וידע ישוע ויאמר להם מה תחשבו על כי לחם אין לכם העוד לא תשכילו ולא תבינו ולבכם עודנו מטמטם׃
Marc 8:18
עינים לכם ולא תראו ואזנים לכם ולא תשמעו ולא תזכרו׃
Actes 3:19
לכן הנחמו ושובו וימחו חטאיכם׃
Actes 15:3
ותלוה אתם הקהלה ויעברו את פינוקיא ואת שמרון מספרים את תשובת הגוים וישמחו את כל האחים שמחה גדולה׃
Jacques 5:19
אחי כי יתעה איש בכם מן האמת ואיש אחר ישיבנו׃
Jacques 5:20
ידוע ידע כי המשיב את החוטא מעקשות דרכו הוא יושיע את נפשו ממות ויכסה על המון פשעים׃
Psaumes 6:2
חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃
Psaumes 41:4
אני אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך׃
Psaumes 147:3
הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃
Esaïe 53:5
והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו׃
Esaïe 57:18
דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם נחמים לו ולאבליו׃
Esaïe 57:19
בורא נוב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפאתיו׃
Jérémie 3:22
שובו בנים שובבים ארפה משובתיכם הננו אתנו לך כי אתה יהוה אלהינו׃
Osée 6:1
לכו ונשובה אל יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו׃
Osée 14:4
ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי ממנו׃
Luc 4:18
רוח אדני עלי יען משח אתי לבשר ענוים׃