Luc 6:12
ויהי בימים ההם ויצא ההרה להתפלל ויעמד כל הלילה בתפלה לאלהים׃
Matthieu 14:23
ואחרי שלחו את העם עלה ההרה בדד להתפלל ויהי ערב והוא לבדו שמה׃
Marc 1:35
וישכם ממחרת בעוד לילה ויצא וילך אל מקום חרבה ויתפלל שם׃
Marc 1:36
וירדפו אחריו שמעון והאנשים אשר אתו׃
Marc 6:46
ויהי אחר שלחו אתם ויעל ההרה להתפלל׃
Jean 6:15
וידע ישוע כי יבאו ויתפשהו להמליך אותו וימלט עוד הפעם אל ההר הוא לבדו׃