Génèse 1:3
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Génèse 1:9
ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן׃
Psaumes 33:9
כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמד׃
2 Rois 5:10
וישלח אליו אלישע מלאך לאמר הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן וישב בשרך לך וטהר׃
2 Rois 5:14
וירד ויטבל בירדן שבע פעמים כדבר איש האלהים וישב בשרו כבשר נער קטן ויטהר׃
Ezechiel 36:25-27
25
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם׃
26
ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר׃
27
ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם׃
Ezechiel 36:29-27
Osée 14:4
ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי ממנו׃
Matthieu 9:29
ויגע בעיניהם ויאמר יעשה לכם כאמונתכם׃
Matthieu 9:30
ותפקחנה עיניהם ויגער בם ישוע ויאמר ראו פן יודע לאיש׃
Luc 4:39
ויתיצב עליה ויגער בקדחת ותרף ממנה ותקם מהרה ותשרת אתם׃
Luc 8:54
והוא אחז בידה ויקרא לאמר הילדה קומי׃
Luc 8:55
ותשב רוחה ותקם פתאם ויצו לתת לה לאכול׃
Jean 4:50-53
50
ויאמר אליו ישוע לך לך בנך חי והאיש האמין לדבר אשר דבר אליו ישוע וילך׃
51
ויהי ברדתו ויפגעו בו עבדיו ויבשרו אתו כי חי בנו׃
52
וידרש מאתם את השעה אשר בה רוח לו ויאמרו אליו תמול בשעה השביעית עזבתו הקדחת׃
53
וידע אביהו כי היתה השעה אשר דבר לו ישוע בנך חי ויאמן הוא וכל ביתו׃