Luc 1:11
וירא אליו מלאך יהוה עמד לימין מזבח הקטרת׃
Luc 1:28
ויבא המלאך אליה החדרה ויאמר שלום לך אשת חן יהוה עמך ברוכה את בנשים׃
Juges 6:11
ויבא מלאך יהוה וישב תחת האלה אשר בעפרה אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו חבט חטים בגת להניס מפני מדין׃
Juges 6:12
וירא אליו מלאך יהוה ויאמר אליו יהוה עמך גבור החיל׃
Matthieu 1:20
הוא חשב כזאת והנה מלאך יהוה נראה אליו בחלום ויאמר יוסף בן דוד אל תירא מכנוס אליך את מרים אשתך כי אשר הרה בה מרוח הקדש הוא׃
Actes 27:23
כי בלילה הזה נצב עלי מלאך האלהים אשר לו אנכי ואשר אני עבד אתו׃
1 Timothée 3:16
ובודי גדול סוד החסידות אלהים נגלה בבשר נצדק ברוח נראה למלאכים הגד בגוים נתקבל באמונה בעולם נעלה בכבוד׃
Exode 16:7
ובקר וראיתם את כבוד יהוה בשמעו את תלנתיכם על יהוה ונחנו מה כי תלונו עלינו׃
Exode 16:10
ויהי כדבר אהרן אל כל עדת בני ישראל ויפנו אל המדבר והנה כבוד יהוה נראה בענן׃
Exode 40:34
ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן׃
Exode 40:35
ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את המשכן׃
1 Rois 8:11
ולא יכלו הכהנים לעמד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד יהוה את בית יהוה׃
Esaïe 6:3
וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כל הארץ כבודו׃
Esaïe 35:2
פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד יהוה הדר אלהינו׃
Esaïe 40:5
ונגלה כבוד יהוה וראו כל בשר יחדו כי פי יהוה דבר׃
Esaïe 60:1
קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח׃
Ezechiel 3:23
ואקום ואצא אל הבקעה והנה שם כבוד יהוה עמד ככבוד אשר ראיתי על נהר כבר ואפל על פני׃
Jean 12:41
כזאת דבר ישעיהו בראותו את תפארתו וינבא עליו׃
2 Corinthiens 3:18
ואנחנו כלנו בפנים מגלים ראים את כבוד האדון במראה ונחלף אל עצם דמות ההיא מכבוד אל כבוד כהחלף מאת אדון הרוח׃
2 Corinthiens 4:6
כי האלהים אשר אמר ויפע אור מחשך הוא הופיע בלבנו להפיץ אור דעת כבוד האלהים אשר בפני המשיח׃
Apocalypse 18:1
אחרי כן ראיתי מלאך אחר יורד מן השמים אשר לו שלטן גדול והארץ האירה מכבדו׃
Luc 1:12
ויבהל זכריה בראותו אתו ואימה נפלה עליו׃
Esaïe 6:4
וינעו אמות הספים מקול הקורא והבית ימלא עשן׃
Esaïe 6:5
ואמר אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא שפתים אנכי ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב כי את המלך יהוה צבאות ראו עיני׃
Actes 22:6-9
6
ויהי אנכי הלך וקרב לדמשק כעת צהרים ופתאם נגה עלי מסביב אור גדול מן השמים׃
7
ואפל ארצה ואשמע קול מדבר אלי שאול שאול למה תרדפני׃
8
ואען ואמר מי אתה אדני ויאמר אלי אני ישוע הנצרי אשר אתה רדפו׃
9
והאנשים אשר אתי ראו את האור וייראו ואת קול המדבר אלי לא שמעו׃
Actes 26:13
והנה אדני המלך בצהרים בדרך ראיתי אור צח מזהר השמש אשר משמים נגה עלי מסביב ועל ההלכים אתי׃
Actes 26:14
ונפל כלנו ארצה ואשמע קול מדבר אלי בלשון עברית לאמר שאול שאול למה תרדפני קשה לך לבעט בדרבנות׃
Hébreux 12:21
והמראה היה נורא עד מאד ויאמר משה יגרתי וחרדתי׃
Apocalypse 20:11
וארא כסא לבן וגדול ואת הישב עליו אשר מפניו נסו ארץ ושמים ולא נמצא להם מקום׃