Deutéronome 13:6-8
6
כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך׃
7
מאלהי העמים אשר סביבתיכם הקרבים אליך או הרחקים ממך מקצה הארץ ועד קצה הארץ׃
8
לא תאבה לו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו ולא תחמל ולא תכסה עליו׃
Deutéronome 33:9
האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו׃
Psaumes 73:25
מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ׃
Psaumes 73:26
כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם׃
Matthieu 10:37
האהב את אביו ואת אמו יותר ממני איננו כדי לי והאהב את בנו ובתו יותר ממני איננו כדי לי׃
Philippiens 3:8
וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו׃
Génèse 29:30
ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות׃
Génèse 29:31
וירא יהוה כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה׃
Deutéronome 21:15
כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה והשנואה והיה הבן הבכור לשניאה׃
Job 7:15
ותבחר מחנק נפשי מות מעצמותי׃
Job 7:16
מאסתי לא לעלם אחיה חדל ממני כי הבל ימי׃
Ecclesiaste 2:17-19
17
ושנאתי את החיים כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש כי הכל הבל ורעות רוח׃
18
ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש שאניחנו לאדם שיהיה אחרי׃
19
ומי יודע החכם יהיה או סכל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש גם זה הבל׃
Malachie 1:2
אהבתי אתכם אמר יהוה ואמרתם במה אהבתנו הלוא אח עשו ליעקב נאם יהוה ואהב את יעקב׃
Malachie 1:3
ואת עשו שנאתי ואשים את הריו שממה ואת נחלתו לתנות מדבר׃
Jean 12:25
האהב את נפשו יאבדנה והשנא את נפשו בעולם הזה ינצרה לחיי נצח׃
Romains 9:13
ככתוב ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי׃
Actes 20:24
אבל לא אחוש לאחת מהנה וגם נפשי לא יקרה בעיני למען אשלים בשמחה את מרוצתי ואת השרות אשר קבלתי מאת האדון ישוע להעיד על בשורת חסד אליהם׃
Apocalypse 12:11
והם נצחהו למען דם השה ולמען דבר עדותם ולא אהבו את נפשם עד למות׃