Luc 3:19
והורדוס שר רבע המדינה אשר הוכח על ידו על אדות הורודיה אשת אחיו פילפוס ועל אדות כל הרע אשר עשה הורדוס׃
Luc 3:20
הוסיף על כל אלה גם את זאת ויסגר את יוחנן במשמר׃
Luc 9:7-9
7
וישמע הורדוס שר הרבע את כל אשר נעשה על ידו ותפעם רוחו כי יש אשר אמרו יוחנן קם מן המתים׃
8
ויש שאמרו אליהו נראה ואחרים אמרו נביא קם מן הקדמונים׃
9
ויאמר הורדוס הן אנכי נשאתי את ראש יוחנן מעליו ומי אפוא הוא אשר אני שמע עליו כזאת ויבקש לראותו׃
Luc 23:8-11
8
וישמח הורדוס עד מאד כראותו את ישוע כי מימים רבים אוה לראת אתו על כי שמע את שמעו ויקו לראת אות אשר יעשה׃
9
וירב לשאל אותו והוא לא השיב אתו דבר׃
10
ויעמדו הכהנים הגדולים והסופרים ויתחזקו לדבר עליו שטנה׃
11
ויבז אתו הורדוס עם צבאותיו ויהתל בו וילבש אותו בגד זהורית וישלחהו אל פילטוס׃
Ezechiel 13:4
כשעלים בחרבות נביאיך ישראל היו׃
Michée 3:1-3
1
ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את המשפט׃
2
שנאי טוב ואהבי רעה גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם׃
3
ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת׃
Sophonie 3:3
שריה בקרבה אריות שאגים שפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר׃
Marc 6:26-28
26
ויתעצב המלך מאד אך בעבור השבועה והמסבים עמו לא רצה להשיב פניה׃
27
ומיד שלח המלך אחד הטבחים ויצוהו להביא את ראשו׃
28
וילך ויכרת את ראשו בבית הסהר ויביאהו בקערה ויתנהו לנערה והנערה נתנה אתו אל אמה׃
Luc 9:7
וישמע הורדוס שר הרבע את כל אשר נעשה על ידו ותפעם רוחו כי יש אשר אמרו יוחנן קם מן המתים׃
Marc 6:14
וישמע עליו המלך הורדוס כי נודע שמו ויאמר יוחנן הטובל קם מן המתים ועל כן פעלות בו הגבורות׃
Jean 10:32
ויען אתם ישוע מעשים טובים רבים הראיתי אתכם מאת אבי על אי זה מן המעשים ההם תסקלני׃
Jean 11:8-10
8
ויאמרו אליו תלמידיו רבי עתה זה בקשו היהודים לסקלך ואתה תשוב שמה׃
9
ויען ישוע הלא שתים עשרה שעות ליום איש כי ילך ביום לא יכשל כי יראה אור העולם הזה׃
10
אבל ההלך בלילה יכשל כי האור אין בו׃
Jean 17:4
אני פארתיך בארץ כליתי פעלך אשר צויתני לעשות׃
Jean 17:5
ועתה פארני אתה אבי עמך בכבוד אשר היה לי עמך טרם היות העולם׃
Jean 19:30
ויקח ישוע את החמץ ויאמר כלה ויט את ראשו ויפקד את רוחו׃
Hébreux 2:10
כי נאה היה לו אשר הכל למענו והכל על ידו בהנחתו בנים רבים לכבוד להשלים בענוים את שר ישועתם׃
Hébreux 5:9
ואחרי אשר השלם היה ממציא תשועת עולמים לכל שמעיו׃