Luc 14:6
ולא יכלו להשיב על זאת דבר׃
Luc 20:40
ולא ערבו עוד את לבם לשאל אותו דבר׃
Psaumes 40:14
יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃
Psaumes 109:29
ילבשו שוטני כלמה ויעטו כמעיל בשתם׃
Psaumes 132:18
אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו׃
Esaïe 45:24
אך ביהוה לי אמר צדקות ועז עדיו יבוא ויבשו כל הנחרים בו׃
2 Timothée 3:9
אכן לא יוסיפו להצליח כי שגעונם יגלה לכל כאשר קרה גם את האנשים ההם׃
1 Pierre 3:16
רוח שלמה תהי לכם למען יבשו המנאצים דרככם הטובה במשיח בהלשינם אתכם כפעלי און׃
Luc 19:37-40
37
ויקרב אל מורד הר הזיתים ויחלו כל המון התלמידים לשבח את האלהים בשמחה ובקול גדול על כל הגבורות אשר ראו לאמר׃
38
ברוך המלך הבא בשם יהוה שלום בשמים וכבוד במרומים׃
39
ומקצת פרושים אשר בתוך העם אמרו אליו רבי גער בתלמידיך׃
40
ויען ויאמר אני אמר לכם כי אם יחשו אלה תזעקנה האבנים׃
Luc 19:48-40
Exode 15:11
מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא׃
Psaumes 111:3
הוד והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד׃
Esaïe 4:2
ביום ההוא יהיה צמח יהוה לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל׃
Jean 12:17
ויעידו העם אשר היו אצלו בקראו אל לעזר לצאת מן הקבר ויער אתו מעם המתים׃
Jean 12:18
על זאת גם המון העם יצא לקראתו על שמעם כי עשה האות הזה׃
Actes 3:9-11
9
ויראהו כל העם מתהלך ומשבח את האלהים׃
10
ויכירו אותו כי הוא אשר היה ישב לשאל צדקה בשער המקדש המהדר וימלאו שמה ושממון על הנעשה לו׃
11
ויהי הוא מחזיק בפטרוס וביוחנן וירץ אליהם כל העם אל האולם הנקרא אולם של שלמה וישתוממו׃
Actes 4:21
ויוסיפו לגער בם ויפטרו אתם באשר לא מצאו דבר לענוש אתם מפני העם כי כלם מהללים את האלהים על הנעשה׃