Josué 10:40
ויכה יהושע את כל הארץ ההר והנגב והשפלה והאשדות ואת כל מלכיהם לא השאיר שריד ואת כל הנשמה החרים כאשר צוה יהוה אלהי ישראל׃
Josué 15:48-59
48
ובהר שמיר ויתיר ושוכה׃
49
ודנה וקרית סנה היא דבר׃
50
וענב ואשתמה וענים׃
51
וגשן וחלן וגלה ערים אחת עשרה וחצריהן׃
52
ארב ורומה ואשען׃
53
וינים ובית תפוח ואפקה׃
54
וחמטה וקרית ארבע היא חברון וציער ערים תשע וחצריהן׃
55
מעון כרמל וזיף ויוטה׃
56
ויזרעאל ויקדעם וזנוח׃
57
הקין גבעה ותמנה ערים עשר וחצריהן׃
58
חלחול בית צור וגדור׃
59
ומערת ובית ענות ואלתקן ערים שש וחצריהן׃
Josué 21:9-11
9
ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון את הערים האלה אשר יקרא אתהן בשם׃
10
ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי כי להם היה הגורל ראישנה׃
11
ויתנו להם את קרית ארבע אבי הענוק היא חברון בהר יהודה ואת מגרשה סביבתיה׃